AB BÜN­YE­SİN­DE ERİ­Tİ­LE­CEK­Sİ­NİZ

 

“ÜLKE EKONOMİSİ

İYİYE (Mİ) GİDİYOR?”

An­cak baş­ta Baş­ba­kan ol­mak üze­re di­ğer Ba­kan­lar da Tür­ki­ye'de eko­no­mi­nin iyi­ye doğ­ru git­ti­ği­ni söy­le­mek­te­dir­ler...

Her şey özel­leş­ti­ril­di­ğin­de, bü­tün ka­mu ku­rum­la­rı sa­tıl­dı­ğın­da dev­le­tin ka­sa­sı­na bel­li bir mik­tar pa­ra gir­di­ğin­de se­vi­ne­bi­lir­si­niz. An­cak bu si­ze sa­de­ce bel­li bir dö­nem ra­hat­la­ma ge­ti­re­bi­lir. Sı­cak pa­ra bir sir­kü­las­yon sağ­la­ya­bi­lir. An­cak özel­leş­tir­me­den ge­len pa­ra za­ten IMF ve Dün­ya Ban­ka­sı'na ak­ta­rı­lı­yor, bu ger­çek de halk­tan giz­le­ni­yor.

Gi­di­şa­tın iyi ol­du­ğu­nu gös­te­ren bu­gün­kü ra­kam­la­rın et­ki­si ge­çi­ci ola­cak­tır.

Bu­gün ya­pı­lan is­ta­tis­tik­ler eko­no­mik du­ru­mu iyi gös­te­ri­yor ola­bi­lir ama önem­li olan kır­sal ke­sim­ler­le şe­hir­le­ra­ra­sın­da ya­pı­lan is­ta­tis­tik­le­rin or­ta­ya koy­du­ğu ve­ri­ler­dir. Bel­li şe­hir­ler­de ya­pı­lan is­ta­tis­tik­ler as­la ger­çe­ği yan­sıt­maz. Bir ulu­sal araş­tır­ma ya­pıl­dı­ğın­da ger­çek­ler za­ten or­ta­ya çı­kar.

Özel­leş­tir­me­ler ya­pıl­dı­ğın­da ge­len pa­ra­lar ne­re­le­re ya­tı­rı­lı­yor? Bu pa­ra­lar aca­ba ba­zı çev­re­le­re mi, ta­rı­ma mı, iş çev­re­le­ri­ne mi, sa­na­yi­ye mi ya­tı­rı­lı­yor?

Ra­kam­lar baş­ka an­cak ger­çek­ler baş­ka­dır. Uzun va­de­de de ol­sa AB Tür­ki­ye'yi ka­bul eder mi? Tür­ki­ye'nin AB'ye gir­me ça­ba­la­rı bo­şu­na. Çün­kü AB'nin ken­di de­ğer­le­ri var.

Ge­le­nek­le­ri, Hı­ris­ti­yan bir kim­li­ği var... AB'de la­ik bir ke­sim de var­dır, ay­nı  Tür­ki­ye'de, la­ik­li­ği sa­vu­nan­lar­la Müs­lü­man de­ğer­le­ri sa­vu­nan­lar ol­du­ğu gi­bi.  

Ama AB'de esas olan, bas­kın olan ide­olo­jik ya­pı Hı­ris­ti­yan­lık üze­ri­ne ku­ru­lu­dur.  

Bun­dan do­la­yı za­ten Tür­ki­ye'nin AB'ye gir­me­si müm­kün de­ğil­dir. Tür­ki­ye bir Müs­lü­man ül­ke ol­du­ğun­dan ara­la­rı­na al­maz­lar.

Bu­gün AB üye­si ül­ke­le­rin za­ten ken­di ara­la­rın­da iç so­run­la­rı var­dır. Bu­gün AB bir iç ça­tış­ma ya­şa­yan bir söz­de bir­lik­tir. Bir­bir­le­ri­ni za­ten sev­me­mek­te­dir­ler. Bir Ka­to­li­kOr­to­doks ça­tış­ma­sı ya­şa­nı­yor. Bir de bu­na Müs­lü­man un­su­run ek­len­di­ği­ni dü­şü­nür­sek so­nu­cun ne ola­ca­ğı za­ten or­ta­ya çı­kar. Bir ta­raf­ta aşı­rı din­ci ke­si­min ya­nın­da la­ik ke­sim de var. Bir prob­lem ya­şan­mak­ta­dır. Prob­lem­ler için­de olan bir AB, ye­ni bir prob­lem ola­rak Tür­ki­ye'yi ara­la­rı­na al­ma­yı el­bet­te ki is­te­mez.

 

NES­Lİ­Mİ­ZE VA­TAN

OLA­RAK NE BI­RA­KI­YO­RUZ?

Şu ga­rip­lik­le­re bir ba­kın Al­lah aş­kı­na­…  Sü­ley­man De­mi­rel’in Baş­ba­kan­lı­ğı za­ma­nın­da AB ile An­ka­ra an­laş­ma­sı ya­pı­lı­yor, “Biz AB’ye gi­re­ce­ğiz. Bun­la­rı tes­pit ede­rek ça­lış­ma­la­rı baş­la­ta­lı­m” de­ni­li­yor.

Tan­su Çil­ler’in Baş­ba­kan­lı­ğın­da da­ha AB’ye gir­me­den “Güm­rük pro­to­ko­lü­” im­za­la­nı­yor ve AB olan güm­rük­le­ri­mi­zi sı­fır­lı­yo­ruz. Çin ma­la­lar­lı bu pro­to­kol­den son­ra ül­ke­mi­ze gir­me­ye baş­lı­yor. Ta­bi­i yer­li sa­na­yi ve üre­ti­mi­miz eri­me­ye baş­lı­yor. AKP ik­ti­da­rı za­ma­nın­da Sa­yın Er­do­ğan Ve Sa­yın Gül bir­lik­te pa­paz hey­ke­li önün­de AB ye gi­riş an­laş­ma­sı­nı im­za­lı­yor­lar “U­yum ya­sa­la­rı­nın yü­rür­lü­ğe gir­me­si­ni” sağ­la­ma­ya söz ve­ri­yor­lar, o ak­şam on­lar da­ha Bü­rük­sel­den dön­me­den An­ka­ra’nın Kı­zı­lay mey­da­nın­dan da­vul­lar zur­na­lar bay­ram ya­pı­lı­yor.

Ve bu teh­li­ke­le­ri gö­ren ve biz­le­ri ikaz eden­le­rin söz­le­ri, ne­den ül­ke yö­ne­ti­ci­le­ri­ne te­sir et­mi­yor? Ne­den mil­le­ti­miz böy­le bü­yük bir teh­li­ke­de “u­ya­nık­lık ve şuu­r” gös­te­re­mi­yor? Va­tan­daş­la­rı­mız, ni­çin oy ver­di­ği par­ti­le­ri bun­lar “AB’ci mi? Yok­sa AB kar­şı­tı” mı­dır, di­ye de­ğer­len­di­rip oyu­nu ona gö­re kul­lan­mı­yor?

    Ül­ke­miz, Irak gi­bi, Af­ga­nis­tan gi­bi el­den git­tik­ten son­ra mı uya­na­ca­ğız, aca­ba?

Önceki ve Sonraki Yazılar