ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

 

Si­zin bir ta­vu­ğu­nuz ol­sa ve kü­mes­te si­ze al­tın yu­mur­ta­lar yu­murt­la­sa siz bu ta­vu­ğa ne ya­par­dı­nız? Onu, ta­bi­ri ca­iz­se “kuş sü­tüy­le mi bes­ler­di­niz?” yok­sa eve, ço­luk  ço­cu­ğu ta­vuk eti la­zım der alır ke­ser miy­di­niz? Akıl sa­hi­bi bir in­san el­bet­te ki bi­rin­ci şık­kı ter­cih eder ve ta­vu­ğun uzun za­man ken­di­si­ne al­tın yu­mur­ta yu­murt­la­ma­sı­nı te­min eder, de­ğil mi?

Ama bi­zim akıl­lı bil­di­ği­miz ba­zı adam­la­rın bu ta­vu­ğu kes­me­ye kal­kış­ma­sı kar­şı­sın­da ken­di­le­ri akıl et­mi­yor­sa bi­le onun çev­re­sin­de­ki in­san­la­rın bu işe ma­ni ol­ma­sı ve bu adam­la­rı bu yan­lış ic­ra­atın­dan vaz ge­çir­me­si ge­rek­mez miy­di?

Çev­re­sin­de­ki gü­ya akıl­lı in­san­lar da bu yan­lış gi­di­şa­ta al­kış­la­rıy­la des­tek tu­tu­yor ol­ma­la­rı ve on­la­rın bu yan­lış işin­de on­la­ra en­gel ol­ma­ma­la­rı ar­tık her tür­lü be­la­nın ba­şı­mı­za gel­me­si mu­kad­der ol­maz mı? Çün­kü biz is­te­mi­şiz bu be­la­yı üs­tü­mü­ze­… Kö­tü­lü­ğe ma­ni ol­ma­mı­şız ve hat­ta üs­tü­ne üs­tük des­tek­le­mi­şiz bu kö­tü­lü­ğü ya­pan­la­rı.

“Tem­sil­de ha­ta ol­maz de­r”, ata­la­rı­mız.

Nas­red­din Ho­ca eşe­ğiy­le yol­da gi­der­ken eşek yol­da kar­şı­laş­tı­ğı pis­lik­le­ri kok­lar­mış. Ho­ca da o pis­lik­le­ri alır, eşe­ğin yem tor­ba­sı­na dol­du­rur­muş. Ho­ca eşe­ğiy­le eve dö­nün­ce tor­ba­yı eşe­ğin ba­şı­na bağ­la­mış. Ta­bi­i eşek tor­ba­da­ki pis­lik­le­ri ye­mi­yor­muş. Bi­raz bek­le­miş eşek pis­lik­le­ri bir tür­lü ye­mi­yor. Ho­ca da­ya­na­ma­mış;

“Ni­çin ye­mi­yor­sun. Sen kok­la­dın, ben dol­dur­dum, on­la­rı” de­miş.

BU TA­VUK NA­SIL TA­VUK

Bir ül­ke­nin re­fa­hı, o ül­ke­de­ki ya­tı­rım­la­rı ile öl­çü­lür. Fa­al ça­lı­şan ve hat­ta tam ka­pa­si­te ça­lı­şan ya­tı­rım­lar o ül­ke­nin al­tın yu­murt­la­yan ta­vuk­la­rı gi­bi­dir.

Bun­lar üre­tim yap­tık­la­rı üret­tik­le­ri mal­lar­la “Mil­li ge­li­re kat­kı sağ­lar­la­r”

Üret­tik­ler mal çe­şi­di ve mik­tar­lar ka­dar “bu mal­la­rın it­ha­la­tı­na en­gel olur­la­r”

Yi­ne üret­tik­le­ri mal­lar ile “mil­le­tin o ma­la olan ih­ti­ya­cı­nı kar­şı­lar­la­r”

Bu iş­let­me­ler üre­tim­le­rin­de, ma­ki­ne­le­rin ya­nı sı­ra in­san da kul­lan­dık­la­rın­dan “is­ti­dam sağ­lar­lar ve iş­siz­li­ği ön­le­me­de et­ki­li olur­la­r”

“Ça­lış­tır­dık­la­rı iş­çi ve ele­man­la­rın ai­le­le­ri­nin ge­çin­me­le­ri­ni sağ­lar­la­r”

Bun­la­rın  öde­dik­le­ri si­gor­ta prim­le­ri ile “da­ha ön­ce emek­li ol­muş in­san­la­rın emek­li­lik ma­aş­la­rı­na kat­kı­da bu­lu­nur­la­r”

Bu iş­let­me­ler, “ta­şı­ma ve nak­li­ye hiz­met­le­riy­le bu sek­tö­rü ayak­ta tu­tar­la­r”

Ham mad­de, ya­rı ma­mul mad­de ih­ti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­mak için “yan sa­na­yi­ye can ver­miş olur­la­r”

İş­let­me­ler sağ­la­dık­la­rı kar­la­rı­nın “ver­gi­le­ri­ni öde­dik­le­ri için dev­le­tin ayak­ta kal­ma­sı­nı sağ­lar­la­r”

Bu ben­zer ti­ca­ri fa­ali­yet­ler­le bu ilet­me­ler mil­li ge­li­ri­mi­ze ve eko­no­mi­mi­ze da­ha bir­çok kat­kı sağ­lar­lar.

AKIL­LI YÖ­NE­TİM­LER

NE YA­PAR

Akıl­lı  yö­ne­tim­ler, ül­ke­le­rin­de­ki bu “al­tın yu­murt­la­yan ta­vuk­la­rı­n” sa­yı­sı­nın art­ma­sı için elin­den ge­le­ni ya­par­lar. So­nuç­ta ken­di ik­ti­dar­la­rı­nın ba­şa­rı­sı için bu tip ku­ru­luş ve iş­let­me­le­rin ayak­ta kal­ma­sı­na ve ba­şa­rı­lı ça­lış­ma­lar yap­ma­sı­na bağ­lı ol­du­ğu­nu bi­lir­ler.

On­lar ye­tiş­sin ve ge­liş­sin di­ye “ya­tı­rım mev­zu­atı­nı (ya­sa­la­rı­nı)” ona gö­re tan­zim eder­ler, bun­la­rın ya­tı­rım ve iş­let­me kre­di­si­ne olan ih­ti­yaç­la­rı­nı (kre­di fa­iz­le­ri­ni) ona gö­re ayar­lar­lar. (Al­man­ya’da ya­tı­rım kre­di fa­iz­le­ri % 1,5 biz­de % 120 ve te­mer­rüt fa­iz­le­ri ha­riç)

Zi­ra her çi­çek ken­di or­ta­mın­da ye­ti­şe­cek­tir. Ek­va­tor bit­ki­si ku­tup­lar­da ye­tiş­me­ye­ce­ği gi­bi ku­tup­lar bit­ki­le­ri de ek­va­tor or­ta­mın­da ye­ti­şe­mez.

Ya­tı­rım­la­ra yö­nel­me or­ta­mı ile ri­zi­ko ta­şı­ma­dan fa­iz­den pa­ra ka­zan­ma or­ta­mı, iki ay­rı or­tam­dır ve ma­ale­sef bu­gün ül­ke­miz­de bu iki­ci or­tam ter­cih edil­mek­te­dir.

Ona gö­re “ya­tı­rım ve iş­let­me teş­vik ted­bir­le­ri” alır­lar. Ver­gi ve si­gor­ta ya­sa­la­rı­nı bun­la­rı ez­me­ye­cek şe­kil­de uy­gu­lar­lar. On­la­ra öy­le bir or­tam ha­zır­lar­lar ki an­cak bu or­tam­da on­lar ye­ti­şir­ler ve ge­li­şir­ler.

TA­VUK NA­SIL

BO­ĞAZ­LA­NIR

“Dev­le­te pa­ra la­zı­m” İç ve dış bor­la­rı ile bun­la­rın fa­iz­le­ri­nin tak­sit­le­ri­nin za­ma­nı gel­di. Aman bun­la­rı ya­ni IMF, AB ve ABD şa­hin ve kar­tal­la­rı­nı gü­cen­dir­me­ye­lim. Bi­zim “K­re­di no­tu­mu­zu dü­şü­rür­le­r” Son­ra biz ne ya­pa­rız? Ne­re­den kre­di bu­lu­ruz?

O hal­de ver­gi üze­ri­ne ver­gi ko­ya­lım. Al­fa­be­miz­de han­gi harf kal­mış­tı. Bu­lun da ye­ni ver­gi­nin adı­nı onun­la ya­za­lım (KDV + ÖTV + ÖTV’nin KDV’si +YGV  + KV + HAR­Ç…)

Ye­ni­den zam ya­pa­lım elek­trik, su, do­ğal­gaz gi­bi va­tan­da­şın te­mel ih­ti­yaç mad­de­le­ri­nin zam oran­la­rı­nı yük­sel­te­lim.

Me­mur ma­aş­la­rı­nı, iş­çi as­ga­ri üc­ret­le­ri­ni, emek­li ma­aş­la­rı­nı, ürün­le­rin ta­ban fi­yat­la­rı­nı kü­çük tu­ta­lım. Böy­le­ce büt­çe­de pa­ra kal­sın ki kar­tal ve şa­hin­le­re yü­zü­müz ol­sun.

İh­ra­ca­tı zor­laş­tı­ra­lım (Te­mel ih­ti­yaç mad­de­le­ri­nin zam­la­rı, ver­gi­le­rin yük­sek­li­ği, kre­di fa­iz­le­ri­nin bü­yük­lü­ğü ile üre­ti­len mal­la­rın dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da re­ka­bet gü­cü za­ten kal­ma­ya­ca­ğın­dan is­te­ni­len mik­tar­da ih­ra­cat ya­pı­la­ma­ya­cak­tır).

İt­ha­la­tı ko­lay­laş­tı­ra­lım (Av­ru­pa­lı­lar bi­ze üret­ti­ği­miz fi­ya­tın al­tın­da ay­nı mal­la­rı tek­lif edi­yor­lar. Hem son­ra “G­lo­bal­le­şen dün­ya­da yer­li ma­lı it­hal ma­lı mı olur­muş?”

Dev­le­tin elin­de­ki KİT’le­ri (Ka­mu İk­ti­sa­di Te­şek­kül­le­ri) özel­leş­tir­me adıy­la ya­ban­cı­la­ra sa­ta­lım. Hem de “Ba­ba­lar gi­bi­…”

Fi­nans sek­tö­rü (fa­iz mü­es­se­se­le­ri) ka­sa­la­rı­nın ağ­zı­nı aç­mış dev­le­te borç pa­ra ver­mek ve yük­sek fa­iz­li dev­let tah­vi­li al­mak için bek­le­şi­yor­lar. Aman on­lar­la iyi ge­çi­ne­lim.

Aman, “Sı­cak pa­ra­yı ge­ri ka­çır­ma­ya­lı­m” On­la­rın fa­iz ge­lir­le­rin­den ver­gi al­ma­ya­lım. On­lar eko­no­mi­mi­ze di­rekt ola­rak gir­mi­yor­lar­sa da dev­let borç­la­rı­nı on­lar­la kar­şı­la­ya­lım.

Evet. Siz­le­re kal­kın­ma­sı ge­re­ken bir ül­ke ne ya­par ne yap­ma­sı la­zım­dır, bun­lar ile bi­zim eko­no­mik ya­pı­mı­zı özet­le­me­ye ça­lış­tım.

Şöy­le çev­re­ni­ze bir ba­kın lüt­fen. Al­tın yu­murt­la­yan ta­vuk­la­rı­mız ne du­rum­da­dır? Bun­lar ya­şa­ya­bi­li­yor­lar mı yok­sa can mı çe­ki­şi­yor­lar? Ne der­si­niz?

Önceki ve Sonraki Yazılar