Emekli Olamayan 4/B'lilere (Bağkur) Kredi Müjdesi.

25/02/2011 tarihinde 27857 sayılı mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un üçüncü kısmında Sosyal Güvenlik Kurumuna Bağlı Tahsil Dairelerince Takip Edilen Alacaklara İlişkin Hükümler yer almaktadır. 18/03/2011 tarihinde yayınlanan 2011-29 genelge ile de Kurum alacaklarının 6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılmasına ilişkin usul ve esaslara yer verilmiştir.

Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Kurum Alacakları

            Aşağıdaki tablo kanun kapsamına giren kurum alacakları ve dönemlerinden oluşturmaktadır.

Kapsama Giren Alacakların Türü

Kapsama Giren Alacakların Dönemi

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) veya (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan sigorta primi, emekli keseneği ve kurum karşılığı, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi kesenek, kurum karşılığı ve primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile 2925 sayılı Tarım işçileri Sosyal Sigortalar Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim alacakları,

2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar,

İsteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi alacakları,

2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar,

Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışılması nedeniyle tahakkuk eden sosyal güvenlik destek primi alacakları,

25/2/2011 tarihi itibariyle ödenmemiş sosyal güvenlik destek primi alacaklarından 2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olanlar,

5510 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesine istinaden durdurulan sigortalılık sürelerine ilişkin prim alacakları,

24/2/2011 tarihine kadar (bu tarih

dahil) ihya edilmemiş olanlar,

Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan sigorta primi alacakları,

30/11/2010 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu

işlere ilişkin olanlar,

İdari para cezası alacakları,

31/12/2010 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olup en geç 2/5/2011 tarihine kadar tebliğ edilerek tahakkuk etmiş olanlar,

Damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacakları,

2010/Kasım ve önceki aylara ilişkin olup, 25/2/2011 tarihinden önce tahakkuk ettiği halde aynı tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

Kurumun taşınmazlarının kiralanmasından kaynaklanan kira alacakları,

31/12/2010 tarihi itibarıyla ödeme vadesi geldiği halde 25/2/2011 tarihi itibarıyla ödenmemiş olanlar,

İş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ilgililerden tahsili gereken rücu alacakları,

25/2/2011 tarihine kadar davası sonuçlanarak tahakkuk ettiği halde anılan tarih itibariyle ödenmemiş olanlar,

Kurum tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin alacaklar,

25/2/2011 tarihine kadar olanlar,

 

Yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunmaktadır. Başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödemenin tercih edilmesi durumunda her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı yazılacaktır.

Peşin Olarak Borcun Ödenmesi:

           6111 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılan alacağın tamamı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanarak bulunacak tutar en geç 30/6/2011 tarihine kadar ödenecektir.  Kanunun yayımlandığı 25/2/2011 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz hesaplanmayacaktır.

           6111 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, on iki veya on sekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.

Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak TEFE/ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar,  talep edilen taksit sayısına göre;

1)Altı eşit taksit için (1,05),
2)Dokuz eşit taksit için (1,07),
3)On iki eşit taksit için (1,10),
4)On sekiz eşit taksit için (1,15),

katsayısı ile çarpılacaktır. Daha sonra, yeniden yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı ile ilgili katsayısının çarpılması sonucunda bulunan tutar taksit sayısına bölünecek ve ikişer aylık dönemler halinde ödenecektir. İlk taksidin ödemesini ise 30/06/2011 tarihine kadar yapılabilcektir.

Ziraat’ten SGK’ya borcu olanlara 60 ay vadeli kredi:

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat Bankası ile yaptığı anlaşma kapsamında SGK’ya borcu olan işverenlere ve sigortalılarına masrafsız, düşük maliyetli 60 aya kadar vade seçenekleri ve aylık 0.79 faiz oranıyla kredi imkanı sağladı. 4/b kapsamında olup prim borcundan dolayı emekli olamayan kendi nam ve hesabına çalışan esnaf ve sanatkârlar ile çiftçilere teminatsız kredi kullanmak suretiyle emekli olma ve sağlık hizmetlerinden yararlanma imkânı da getirildi.

Borçlarını peşin ödeme gücüne sahip olmayana 4/b borçlularının, prim yapılandırma başvurularını Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüklerine yapmaları, Kurumdan alacakları, prim borcunu ödemesi halinde emekli olabileceklerine ilişkin yazı ile Ziraat şubelerine müracaat etmeleri gerekiyor. Krediyle prim borcunu ödeyen sigortalılara emekli aylıkları bağlanacak, kredi borcu emekli aylığından taksitler halinde Banka tarafından tahsil edilecektir.

Bu haber en çok emeklilik hayali kuran ve borçlarını peşin ödeyecek durumu olmayanları mutlu edecektir. 

 

Önceki ve Sonraki Yazılar