HUKUKÇULARIMIZA KULAK VERELİM

 

 

Ba­ro­lar Bir­li­ği yü­rü­yo­r…

Ba­ro­lar Bir­li­ği, İs­tan­bul Ba­ro­su ön­cü­lü­ğün­de Tak­sim Anı­tı’na, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı, te­le­fon­la­rın din­len­me­si ve hu­kuk Dev­le­ti’ne in­di­ri­len dar­be­le­ri pro­tes­to et­mek için yü­rü­yor.

Yü­rü­yü­şün slo­gan­la­rı­na ba­kı­yo­ruz:

• Yar­gı Ba­ğım­sız­lı­ğı is­ti­yo­ruz!

• Hü­kü­met yar­gı­dan eli­ni çek!

• Tam ba­ğım­sız Tür­ki­ye!

• Ata­türk’ün as­ker­le­ri­yiz!

• Ta­yip, yar­gı­dan ku­la­ğı­nı çek!

Tür­ki­ye’de yu­ka­rı­da­ki slo­gan­lar­la mey­dan­la­ra dö­kü­lüp, bu ker­va­na ka­tıl­ma­ya­cak [bi­linç­li] bir yurt­taş dü­şün­mek zor­du­r…

Ama Türk hu­kuk­çu­la­rı­nı  mey­dan­la­ra çık­ma­ya mec­bur eden po­li­ti­ka­la­rın ve hu­kuk­suz­luk­la­rın sa­hi­bi olan si­ya­si par­ti, halk­tan al­dı­ğı yüz­de 46 oyun rüz­gâ­rı ile ül­ke­yi yö­net­mey­le de­vam ede­bil­mek­te­di­r…

Ta­mam, o rüz­gâr din­miş­tir; gü­cü­nü yi­tir­miş, mel­tem ha­li­ne dö­nüş­müş­tür, doğ­ru­…

Ama, güç ha­len bu si­ya­si oda­ğın elin­de­dir.

Üs­te­lik Ana­ya­sa Mah­ke­me­si’nin 11 yar­gı­cın­dan 10’unun ka­na­ati ile bu oda­ğın, “la­ik­lik kar­şı­tı ey­lem­le­rin oda­ğı” ol­du­ğu da tes­pit edil­miş du­rum­da­dır.

An­cak, Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ve Ana­ya­sa­mı­zın en te­mel esas­la­rın­dan bi­ri­si olan la­ik­lik il­ke­si ile sa­vaş du­ru­mun­da olan bu odak, ül­ke­yi yö­net­me­ye, amaç ve ni­yet­le­ri­ni ger­çek­leş­tir­mek yo­lun­da Dev­let güç­le­ri­ni kul­lan­ma­ya de­vam ede­bil­mek­te­di­r…

Yar­gı­tay ayak­ta­dır.

Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ha­len ye­ri­ne otur­ma­mış, te­yak­kuz du­ru­mu­nu de­vam et­tir­mek­te­dir.

Yar­gı­tay Baş­sav­cı­sı, bu odak hak­kın­da ye­ni bir ka­pat­ma da­va­sı so­ruş­tur­ma­sı  baş­lat­mış, dos­ya­sı­nı ha­zır­la­mak­la meş­gul­dür.

Ba­ro aya­ğa kalk­mış­tır.

Bin­ler­ce hu­kuk­çu Tak­sim ala­nı­na yü­rü­müş ve hü­kü­me­te yar­gı­dan eli­ni çek­me­si ge­rek­ti­ği­ni hay­kır­mış, yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nın ye­ni­den te­si­si­ni ta­lep et­miş­tir.

Bu ni­te­lik­li ka­la­ba­lı­ğı  Tak­sim’de kar­şı­la­yan pro­vo­kas­yon ise, 1 Ma­yıs’ı kun­dak­la­mak su­çun­dan sa­bı­ka­lı olan iki ki­şi­… Evet, yan­lış duy­ma­dı­nız, sa­de­ce iki ki­şi­nin, ge­ce­li­ği­ne 90 Av­ro ve­re­rek ki­ra­la­dık­la­rı lüks bir otel oda­sı­nın dı­şa açı­lan ca­mı­na as­tık­la­rı bir pan­kart­tı­r…

Bu pan­kart­ta ya­zan ise, “Ba­ro’nun dar­be­ci ol­du­ğu­”dur!..

Lüt­fen dik­ka­t… 

Bu ül­ke­nin hu­kuk­çu­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu Tür­ki­ye’nin en ni­te­lik­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rın­dan bi­ri­si olan ve hu­ku­kun ege­men­li­ği­ni ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ta­lep eden “Ba­ro­”dur ka­ra­lan­mak is­te­ne­n…

Ül­ke, hu­ku­kun ege­men ol­ma­sı yö­nün­de de­mok­ra­tik hak­la­rı­nı kul­la­nan hu­kuk adam­la­rı­na dar­be­ci di­ye­bi­len bir zih­ni­yet ile kar­şı kar­şı­ya­dır.

An­cak bu zih­ni­ye­tin Tak­sim mey­da­nın­da sa­de­ce iki ki­şi­den iba­ret olan mev­cu­di­ye­ti, ola­yın bel­ki de tek olum­lu ya­nı­dır.

Hak­lar, ona sa­hip çı­kan bir hal­kın mev­cu­di­ye­ti ile ha­ya­ta ge­çi­ri­le­bi­lir.

Hu­kuk da öy­le­…

Eğer Tür­ki­ye hu­kuk­çu­la­rı, hal­kın da des­te­ği ile, hu­ku­kun ege­men­li­ği­ne ve yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­na ak­tif ola­rak sa­hip çı­kı­yor­lar­sa­… Yar­gı­yı ken­di ege­men- ­lik­le­rin­de bir güç ola­rak kul­lan­mak is­te­yen “o­da­k”­la­rın işi bir hay­li zor­la­şa­cak­tır.

Önem­li olan, bu ni­te­lik­li bi­lin­ci, hal­kın kül­tü­rel da­mar­la­rı­na ulaş­tı­ra­cak si­ya­si ör­güt­len­me­yi sağ­la­mak ve o ör­güt­len­me­nin fii­len için­de yer ala­rak he­de­fi­ne doğ­ru yü­rü­me­si­ne omuz ver­mek ve muh­te­mel sap­ma­lar­dan ko­ru­ma­ya ça­lış­mak­tır. 


Önceki ve Sonraki Yazılar