Kent Konseyi’nden haberin var mı ey Sökelim?

 

 

Yaşadığımız yüzyılda geçerli olan tek bir yönetim anlayışı var. Yönetişim. Saydamlık, hesap verebilirlilik, katılım, çalışma uyumu, yerindenlik ve etkinlik gibi kriterlere dayanan, çok aktörlü ve toplumsal ortaklıklara dayalı yönetim anlayışını ifade eder yönetişim. Zamanın ruhunu yakalamak gerek. Eğer zamanın ruhunu okuyamazsanız çok çok gerilere düşersiniz bir anda.

Söke’mizde yaşayan vatandaşlarımızın ne kadar ilgisini çeker bilmiyorum ama          03 Temmuz 2005 tarihinde AkParti’nin yaptığı en önemli düzenlemelerden biri olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76 ncı maddesi hükmü gereği belediye olan her yerleşim biriminde “KENT KONSEYİ” kurulması zorunludur.

Kent konseyi, kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ha yata geçirmeye çalışır.

06 Haziran 2009 tarihinde son halini alan bir de yönetmeliği vardır kent konseylerinin. Bu yönetmeliğin 6 ncı maddesi konseyin görevlerini sayarken der ki:                                           

a) Yerel düzeyde demokratik katılımın yaygınlaştırılmasını, hemşehrilik hukuku ve ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini, çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışının benimsenmesini sağlamak,

c) Kente ilişkin temel stratejiler ve faaliyet planlarının belirlenmesinde, uygulama ve izleme süreçlerinde tüm kenti kapsayan ortak bir aklın oluşturmasına katkıda bulunmak

ç) Yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı, demokrasiyi ve uzlaşma kültürünü geliştirmek,

Peki kent konseyi kimlerden oluşur?    

Kent konseyi merkezi yönetimi, yerel yönetimi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını ve sivil toplumu ortaklık anlayışı ile buluşturmak üzere aşağıda belirtilen kişi, kurum ve kuruluş temsilcilerinden oluşur.

a) Mahallin en büyük mülki idare amiri veya temsilcisi,

b) Belediye başkanı  veya temsilcisi,

c) Sayısı 10’u geçmemek üzere illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından belirlenecek kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri,

ç) Mahalle sayısı yirmiye kadar olan belediyelerde bütün mahalle muhtarları,          

d) Beldede teşkilatını kurmuş olan tüm siyasi partilerin temsilcileri,

e) Üniversitelerden ikiden fazla olmamak üzere en az bir temsilci,

f) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, baroların ve ilgili dernekler ve vakıfların temsilcileri,                                                                   

g) Kent konseyince kurulan meclis ve çalışma guruplarının birer temsilcisi

Her işin başı para. Kent konseylerinin mali yapısı da yönetmeliğin 16/A maddesiyle düzenlenmiş. “Belediyeler kent konseylerine, bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlarlar”  toplumsal ortaklık-çok ortaklı ve çok aktörlü yönetişim anlayışı-demokratik katılım-ortak yaşam bilinci-ortak akıl-demokrasi ve uzlaşma kültürü

Ne kadar hoş kavramlar değil mi? Ama Söke’de içleri boş gibi. Neden biliyor musunuz? Çünkü iki şey eksik buralarda. Bir egolarımız çok güçlü; iki birbirimizi pek sevemiyoruz. Bizim gibi düşünmeyene hiç tahammülümüz yok. Oysa bu ülke Hacı Bektaş, Mevlana ve Yunus’ların hamuruyla yoğrulmuş ve hatta düşmanlarını dahi sevebilen çoğulcu bir kültürel birikimden gelmekte.

Kent konseyimizin başkanı kimdir, genel sekreteri kimdir, kent konseyinin yürütme kurulu üyeleri kimlerdir, genel kurulun belirlediği bir çalışma yönergesi ve hatta uygulama yönergeleri var mıdır? Söke Belediyesi’nin 2007 ve 2008 yıllarında kent konseyine sağladığı ayni yardımlar nelerdir? Geçen yılki son değişiklikle 2009 ve 2010 yılları için bütçesinde ödenek ayırmış mıdır ve yapılan nakdi yardım miktarları nedir?

Gibi sorulara cevap bulmak için konseyde olması gereken kişi ve kuruluşlardan rastladıklarıma  sordum. Çoğulculuk hak getire ….diyemediler…

TÜSİAD ve Türkiye Bilişim Vakfı tarafından düzenlenen “7.nci E-Türkiye”  yarışmasında kazandığı üç ödülü Cumhurbaşkanı sayın Abdullah Gül’den alan belediyemizin web sayfasına yöneldim. Kent konseyine dair link bomboştu…

Sevgi ve esenlik dileklerimle

Önceki ve Sonraki Yazılar