E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

KÖY ENSTİTÜLERİNDE YETİŞEN DEVLER 2

 

 

Önceki sayıdan devam

İYİ VE BAŞARILI BİR ÖĞRETMEN

Öğretmen yetiştiren bir kurum yetişeceklerde neler aranması lazım geldiğini bilmelidir.

İyi bir öğretmen olmak için yaradılışın verdiği önemli vasışara ilave olarak okulda kazanılan birçok vasışar da vardır. İyi ve başarılı bir öğretmenin vasışarını şöyle sıralıyabiliriz:

1- Fiziki vasışar sağlamdır.

Yaradılış itibariyle zekidir.

Sesi müsaittir, konuşma kabiliyetiiyidir.

2- Genel bilgisi

Bilmeyen öğretemez. Öğretmen, çocukların yaşlarına ve seviyesine, okul kademesine göre kuvvetli bir genel kültür sahibi olmalı ne okutacağını bilmelidir.

İlkel bir toplulukta yaşama için lüzumiu bilgi ve maharetler çok basittir; Bunları öğrenmek de kolaydır., Medeniyet ilerledikçe yaşama için bizden istenenler de çoğalmaktadır. Bilim dünyasının, dedelerimizin kültür hazinelerini bilmek, genç kuşaklara aktarmak lazımdır. Bu da öğretmenin daimi bir yetişme içinde olmasını gerektirmektedir.

3. Meslekı Bilgisi Mesleki Vasışarı;

Her meslek sahibinin kendı mesleğine ait, özel bilgi ve maharetleri kazanması lazımdır. Öğretmenlik mesleğinin de kendine mahsus bilgileri, maharetleri ve idealleri vardır. Mesleğin eşiğinde bunların öğretmen adaylarına kazandırılması lüzumludur. Şüphesiz önemli olan bu bilgiler, alışkanlıklar ve idealler birer anahtar teşkil edecek; meslek içinde, iş başında derinleşecek, istikamet alacaktır.

Meslekı bilgi ve maharetleri kazandırmak için öğretnen okulunda MESLEK DERSLERİ adı altında: PSİKOLOJİ, EĞİTİM PSİKOLOJİSİ VE EĞİTİM SOSYOLOJİSİ, GENEL VE ÖZEL EGİTİM DALLARI EGİTİM TARİHİ, ORGANİZASYONU-YÖNETİMİ, HALK EĞİTİMİ, ÖLÇME VE DE ĞERLENDİRME... gibi dersler gösterilmektedir.

RESİM-İŞ, MÜZİK, BEDEN EĞİTİMİ dersleriyle ÖGRENCİ TEŞEKKÜLLERİNİ de yarı Meslek dersleri arasında saymak gerekir. MESLEKİ BİLGİ VE VASIşARI iyi bir öğretmende görülenleri şöyle sıralayabiliriz:

İYİ BiR ÖĞRETMEN

a. Eğitim amaçlarını bilir ve daima gözönünde tutar.

b. Çocukların nasıl öğrendiklerini, onların nasıl büyüyüp geliştiklerini bilir.

c. Öğretim metodlarına hakimdir. Öğrenciler için en iyi öğrenme imkanlarını sağlar.

d. Çocukları sever, onlara değer verir.

e. Öğrencileri tanır, onların ihtiyaçlarını, ilgilerini ve kabiliyetlerini bilir ve faaliyetlerini ona göre düzenler.

f. Toplumu tanır ve öğretimi toplumun ihtiyaçlarına göre düzenler.

g. Anlatma ve açıklamada maharet sahibidir. Öğrendiklerini çocukların ihtiyaçlarına göre düzenler.

h. Günlük faaliyetlerini iyi hazırlar. Derslere hazırlıklı girer.

i. Her derste ve faalilyette açık bir maksat ve gaye güder.

j. Yapacağı işleri evvelden iyi planlar.

k. Grupla çalışmayı esas tutar.

l. Ferdi farkları gözetir.

m. Sevgi ve saygıya dayanan bir düzen ve disiplin yaratır. Sını:fı iyi idare eder. İyi bir rehber danışmandır.

n. Çocukların başarılarını değerlendirmede uygun metodlar kullanır.

o. Okulun çeşitli faaliyetlerine katılır.

p. Ana babalarla samimi münasebetler kurar.

r. Sınıf ve okulda maddi şartları düzenlemeye, düzeltmeye çalışır.

s. Öğretmenliği sever. Mesleğe bağlıdır. Mesleki faaliyetlere katılır. Mesleki ilgilerini yaşatır. Meslek ahlakına uyar.

4. Sosyal ve Moral vasışarı

İyi bir öğretmenin şahsiyet özelliklerinin önemlilerinden olan sosyal ve moral vasışarını da şöyle özetleyebiliriz:

a. İşbirliği yapar, yardımdan hoşlanır.

b. Teşebbüs kabiliyeti vardır. Kendine güveni, liderlik kabiliyeti vardır.

c. Çekicidir. Herkes ona yaklaşır, ondan hoşlanır. Toplulukları sever.

d. Neşelidir. İyimser ruhludur.

e. Şakacıdır. Bütün münasebetlerinde şakayı maharetle kullanır.

f. Geniş ve çok cihetli ilgi sahibidir.

g. İyi tavırlıdır. Naziktir, samimidir. İncedir, takt sahibidir. Başkalarını sever, sayar. Başkalarına değer verir.

h. Fikirlerinde, hislerinde ve hareketlerinde olgundur.

i. İyi mantık sahibidir. Muvazenelidir.

j. Sabırlıdır.

k. Doğrudur, adildir, tarafsızdır.

l. Çevre şartlarına ve yeni durumlara intibak etmesini bilir.

m. Programlı ve zamanı zamanına hareket etme alışkanlığına maliktir.

Bir millet en büyük evlatlarını öğretmen yapabildiği gün, medeniyetin şahikasına yükselmeye hak kazanır. *** Devam edecek

Önceki ve Sonraki Yazılar