KUŞADASI'NDA AŞK BAŞKADIR

 

 

Ar­tık so­kak­lar­da gez­di­ği­miz za­man­lar­da ‘Ada­lı’ di­ye ta­bir et­ti­ği­miz doğ­ma bü­yü­me in­san­la­ra ulaş­mak­ta zor­luk çe­ki­yo­ruz. Şu an sa­de­ce baş­ka şe­hir­ler­den gur­be­te ça­lış­ma­ya ge­len ve­ya Ku­şa­da­sı'nı gör­me­ye ge­len mi-­sa­fir­le­ri­mi­zin yo­ğun­lu­ğu için­de­yiz. Hâl böy­le olun­ca ye­ni in­san­lar, ye­ni yüz­ler ve ye­ni ha­yat­lar ta­nı­ma şan­sı için ina­nıl­maz bir po­tan­si­yel mev­cut.

Za­man, Ada için­de ne gü­zel olay­la­ra, ni­ce aşk­la­ra ve bir o ka­dar ha­yal kı­rık­lı­ğı­na şa­hit ol­muş­tur. Biz sa­de­ce ken­di ha­yat ke­si­ti­miz için­de sı­nır­lı ka­lan bö­lü­mün­de, da­ra­cık bir dün­yanın pen­ce­re­sin­den ba­kı­yo­ruz ya­şan­tı­la­ra. Oy­sa ni­ce in­san­lar mut­lu­lu­ğu bu­ra­da, bu şeh­rin top­rak­la­rın­da ya­ka­la­ma­yı ba­şar­dı. Bel­ki bu top­rak­lar­da, bel­ki­ de hiç bil­me­di­ği uzak di­yar­lar­da, fark­lı dil, fark­lı bir kül­tü­rün için­de ya­şa­ma­yı gö­ze al­dı.

Ada'nın aşk­la­rı fark­lı­dır. Alır in­sa­nı büs­bü­tün içi­ne ve ya­şa­ma se­vin­ci ve­rir. Bu yüz­den­dir in­san­la­rın bu­luş­ma nok­ta­sı olu­şu. Her yıl ay­nı za­man­da fark­lı bir kim­lik­le, fark­lı bir dü­şün pe­şin­de koş­ma­nın he­ya­ca­nı için­de.

Böy­le de­ğil ­mi­dir za­ten, ba­kın ken­di pen­ce­re­niz­den.

Be­nim ak­lı­ma 2 yıl ön­ce­si ge­li­yor.

Fark­lı bir dü­şün pe­şin­de eşim Fat­ma ile bu ha­va­yı so­lur­ken ta­nış­tım.

O ge­ce ge­li­yor ak­lı­ma...


Aşk pa­muk ip­li­ği ucun­da tu­tun­mak ka­dar teh­li­ke­li­…

Her gün onu gö­rüp­te ya­şa­ma­ya de­vam et­mek ka­dar sı­nır­sız,

Her gö­rü­şün­de ilk gö­rü­şün ka­dar et­ki­le­yi­ci bir bü­yü­…


Ta­ri­fi im­kan­sız, ha­ni an­lat­ma­ya di­li­nin var­ma­dı­ğı ger­çek­ler var­dır ya, iş­te bu on­lar­dan bi­ri ol­sa ge­rek. Ye­ni­den do­ğu­şun bir sim­ge­si tüm ger­çek­le­rin üs­tün­de. Dün ka­dar ya­kın ama ben ka­dar uzak­lar­da , ya­şa­mın kı­yı­sın­da sı­ca­cık bir te­bes­süm yü­züm­de. Bel­ki im­kân­sız inat­la ya­şa­dı­ğı­mız ha­yat­lar ka­dar ama bir o ka­dar inat­la sa­rıl­dı­ğız umut­lar ka­dar ya­kın bir rü­ya. Ya var­sın­dır ya da yok­sun. Ara­ya sı­kış­mış ha­yat­lar­dan çok uzak­ta­sın­dır, bil­mek is­te­me­di­ğin ya­şa­mın. So­nu­nu bil­me­den at­tı­ğın adım­lar­dan sa­de­ce bi­ri­dir iş­te. İçi­ne çek­ti­ğin si­ga­ra du­ma­nı ka­dar ba­ğım­lı ve bir o ka­dar sa­dık bir dert or­ta­ğı. Se­ni gün ve gün bi­ti­re­ce­ği­ni bil­sen­de oy­na­ma­ya de­ğer bir oyun sa­de­ce­… ka­za­nan­la­rın du­ya­bi­le­ce­ği bir mut­lu­lu­k…


Aşk iş­te tut­ma­sı zor bir pa­muk ip­li­ği­…

Her gün ye­ni­den do­ğan bir be­bek ka­dar ma­sum yü­zü­nü gö­re­bil­me­k…

Her gö­rü­şün­de ilk gö­rü­şün ka­dar et­ki­le­yi­ci bir bü­yü­…

Önceki ve Sonraki Yazılar