MHP’Lİ GENÇLERİ BEKLEYEN GÖREV ve SORUMLULUK

 

 

Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si, bi­zim med­ya­nın di­lin­de “sa­ğ”­cı bir par­ti ola­rak ge­çi­yo­r…  Cum­hu­ri­yet Halk Par­ti­si ise, sos­yal de­mok­rat; ya­ni, “so­l”­un kı­yı­sın­da­ki bir par­ti­…

Med­ya­yı, ken­di söz­cük­le­ri­nin so­rum­lu­lu­ğu ile baş­ba­şa bı­ra­kıp, göz­le­ri­ni­zi ha­ya­tın pra­ti­ği­ne çe­vir­di­ği­niz­de­… İş­ler bi­raz fark­lı; gös­ter­ge­ler de­ği­şik.

Biz, MHP’nin önü­müz­de­ki sü­reç­te çok önem­li mis­yon­lar yük­le­ne­ce­ği­ni ve Tür­ki­ye’nin ka­de­ri­ni be­lir­le­me nok­ta­sın­da çok cid­di so­rum­lu­luk­lar üst­le­ne­ce­ği­ni dü­şü­nen­ler­de­ni­z…

Da­ha açık bir ifa­de ile MHP için­de or­ta­ya çı­ka­bi­le­cek ya­pı­sal de­ği­şik­lik­ler, eğer ta­ba­nın bü­yük ço­ğun­lu­ğu­nun eği­lim­le­ri yö­nün­de ge­li­şir­se, ül­ke bu de­ği­şim­den çok bü­yük ya­rar­lar el­de ede­bi­le­cek­tir.

İçin­de ya­şa­nı­lan sü­reç­te tes­pit edil­me­si ge­re­ken en önem­li nok­ta, MHP ta­ba­nı­nın, mil­li­yet­çi söy­le­min içe­ri­ği ko­nu­sun­da gi­de­rek hız­lı bir bi­linç­len­me sü­re­ci için­de ol­du­ğu­dur.

Mil­li­yet­çi­lik şuu­ru, meh­ter mar­şı­mı­zın ve ha­ma­si si­ya­set nu­tuk­la­rın ya­rat­tı­ğı he­ye­can fır­tı­na­sı­nı ge­ri­de bı­rak­mış ve ulu­sal çı­kar­la­rı­mı­zın sa­vu­nul­ma­sı nok­ta­sı­na doğ­ru yön­len­miş­ti­r…

MHP’li genç ar­tık, ger­çek mil­li­yet­çi­li­ğin, mil­li olan­la gay­rı­mil­li ola­nın ay­rı­mı­na var­ma ve yü­rü­tü­le­cek po­li­ti­ka­la­rın bu ay­rım nok­ta­sın­dan baş­la­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni an­la­ma nok­ta­sı­na gel­miş bu­lun­mak­ta­dır.

Mil­li­yet­çi­lik, ulu­sun çı­kar­la­rı­nı sa­vun­mak­tır!..

Pe­ki, ki­me kar­şı sa­vun­mak­tır?..

Ta­bi­i ki, mil­le­tin çı­kar­la­rı  ile çe­li­şen men­fa­at sa­hip­le­ri­ne kar­şı sa­vun­mak­tı­r…

Kim­dir bu ki­şi­ler, züm­re­ler, sı­nıf­lar ya da dev­let­ler?

İş­te bu tes­pit; çok iyi, çok doğ­ru ve çok ti­tiz bir bi­çim­de ya­pıl­ma­lı­dı­r…

Dos­tun ve düş­ma­nın  bir­bi­rin­den ay­rı­la­rak, ke­sin bir bi­çim­de be­lir­le­ne­bil­me­si için bu tes­pi­tin çok iyi, çok doğ­ru ve çok ti­tiz bir bi­çim­de ya­pıl­ma­sı bi­rin­ci ko­şul­dur.

Mil­li­yet­çi dü­şün­ce­nin, ku­ru bir gü­rül­tü­den kes­kin bir bi­lin­ce yük­sel­til­me­si Tür­ki­ye’nin en önem­li so­run­la­rın­dan bi­ri­si­dir.

Çün­kü o za­man, ulu­sal çı­kar­la­rın sa­vu­nul­ma­sı nok­ta­sın­da saf tu­tan genç­lik ener­ji­si­nin ül­ke ya­ra­rı­na yön­len­di­ri­le­bil­me­si müm­kün ola­bi­le­cek ve Mus­ta­fa Ke­mal Ata­türk’ün an­lam­lı ema­ne­ti, bi­linç­li el­le­re ka­vu­şa­bi­le­cek­tir.

Mil­li­yet­çi­li­ği, mil­li bi­linç ola­rak; ya­ni mil­li de­ğer­le­ri­mi­zin, gay­rı­mil­li güç­le­re kar­şı sa­vu­nul­ma­sı ola­rak an­la­ma­ya baş­la­dı­ğı­mız gün, so­ru­nu bü­yük öl­çü­de çöz­müş ola­ca­ğı­z…

Bö­lün­me­den, bir­bi­ri­mi­ze düş­me­den ve “dos­tu düş­ma­nı” bir­bi­rin­den ayırt et­me ye­te­ne­ği­mi­zi ge­liş­ti­re­rek mil­li cep­he­yi oluş­tu­ra­cak, mil­le­tin sa­fın­da, gay­rı­mil­li güç­le­re kar­şı [her za­man­kin­den da­ha bü­yük, da­ha ge­niş, da­ha bi­linç­li ve ka­la­ba­lık kit­le­ler ola­rak] mü­ca­de­le­mi­zi ge­liş­ti­re­bi­le­ce­ğiz.

Sö­zü­nü et­ti­ği­miz ne­den­ler­le için­de ya­şa­nı­lan sü­reç­te, özel­lik­le MHP genç­li­ği, em­per­ya­liz­me kar­şı ve­ri­le­cek mil­li mü­ca­de­le­de çok önem­li bir rol üst­len­mek so­rum­lu­lu­ğu ile baş ba­şa­dı­r… Yıl­lar yı­lı, çe­şit­li pro­vo­kas­yon­lar­la bir­bi­ri­ne dü­şü­rü­len genç­ler, git­tik­çe ağır­la­şan şart­lar kar­şı­sın­da akıl­la­rı­nı baş­la­rı­na top­la­mak zo­run­da­dır­lar.

Gün, ül­ke­nin bö­lün­mez bü­tün­lü­ğü­nün, Cum­hu­ri­yet de­ğer­le­ri­nin, sos­yal hu­kuk dev­le­ti­nin ve de­mok­ra­si­mi­zin, gay­rı mil­li ya­pı­lan­ma­lar kar­şı­sın­da sa­vu­nul­ma­sı gü­nü­dür.

Em­per­ya­lizm, ter­sa­ne­le­re gir­miş, med­ya­nın önem­li ka­le­le­ri­ni zapt et­miş, ada­le­ti ola­bil­di­ğin­ce yıp­rat­mış ve gö­zü­nü Türk Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri’ne ka­dar çe­vi­re­bil­miş­ti­r…

An­cak için­de ya­şa­nı­lan güç ko­şul­lar, her­ke­sin, her ke­sim­den hal­kın göz­le­ri­nin da­ha da ça­buk açıl­ma­sı­na ne­den ol­muş­tu­r… Ve ol­mak­ta­dır!

Ya­pı­la­cak iş, bir­leş­mek­tir.

Cum­hu­ri­ye­tin de­ğer­le­ri­ni, Ata­türk il­ke­le­ri­ni, ulu­sun çı­kar­la­rı­nı ve sos­yal hu­kuk dev­le­ti­ni sa­vun­ma çiz­gi­sin­de bir­leş­me­k… Ve ör­güt­le­ne­rek, saf tut­mak ge­rek­mek­te­dir.

Ve bu ge­rek­li­lik, ya­şa­dı­ğı­mız ko­şul­lar­da, as­la er­te­le­ne­me­ye­cek en acil za­ru­ret­tir. 

Önceki ve Sonraki Yazılar