MUHALEFET NASIL İKTİDAR OLUR?..

 

 

İk­ti­da­r… Adı  üs­tün­de ül­ke­yi yö­ne­ten si­ya­sal gü­ç…

Ya mu­ha­le­fet?.. Ül­ke­yi yö­ne­ten si­ya­si par­ti­nin ya­pı­pet­tik­le­ri­ni eleş­ti­ren si­ya­sal gü­ç…

Ha­yır, de­ğil!..

İş­te Tür­ki­ye’nin so­ru­nu esa­sen bu­dur!

Tür­ki­ye’nin mu­ha­le­fet par­ti­le­ri, te­mel gö­rev­le­ri­ni [ve hat­ta var­lık ne­den­le­ri­ni] ik­ti­dar­da­ki par­ti­yi eleş­tir­mek ola­rak sap­ta­mış­lar­dı­r…

İk­ti­da­rı kı­ya sı­ya eleş­tir­mek ve bu yön­de­ki söy­lem­le­ri­ni her Al­la­hın gü­nü med­ya­da di­le ge­tir­mek, mu­ha­le­fet et­me­nin tek yo­lu ve er­de­mi ola­rak gö­rül­mek­te­dir.

Oy­sa, bir si­ya­si gü­cün ik­ti­da­ra ge­le­bil­me­si için, mev­cut ik­ti­da­rı eleş­tir­me­si yet­me­z…

As­la yet­mez!

Bir si­ya­si par­ti, ik­ti­dar­da olan par­ti­ye kar­şı or­ta­ya çı­kan top­lum­sal mu­ha­le­fe­tin söz­cü­sü, göz­cü­sü ve hat­ta, ken­di­si ol­mak zo­run­da­dır.

Bu mu­ha­le­fe­ti ya­rat­mak ve ör­güt­le­mek zo­run­da­dır.

Top­lum­sal mu­ha­le­fe­ti oluş­tu­ran sos­yal ve eko­no­mik ta­lep­le­rin söz­cü­sü ve bu ta­lep­le­rin sa­hi­bi olan top­lum­sal sı­nıf ve züm­re­le­rin ge­le­ce­ği için üret­ti­ği  çö­züm­le­rin yö­rün­ge­sin­de o mu­ha­le­fe­ti ör­güt­le­yen or­ga­ni­zas­yo­nun ya­ra­tı­cı­sı ol­mak zo­run­da­dı­r…

Tür­ki­ye’nin si­ya­sal gün­de­mi, 2007 yı­lı sü­re­ci için­de top­lum­sal mu­ha­le­fe­tin do­ru­ğa ulaş­tır­dı­ğı bir yük­se­li­şi ya­şa­dı­… 

An­cak, top­lum­sal mu­ha­le­fe­tin bu yük­se­li­şi hiç­bir si­ya­si par­ti­nin ör­güt­lü mü­ca­de­le­si içi­ne ak­ta­rı­la­ma­dı...

Tam ak­si­ne, ha­re­ket, ir­ti­ca tır­ma­nı­şı­na kar­şı “la­ik­li­k” tep­ki­si içi­ne hap­se­dil­me­ye ça­lı­şıl­dı.

Oy­sa mey­dan­la­ra do­lan hal­kın ta­le­bi,

• Ne ABD ne AB… Tam Ba­ğım­sız Tür­ki­ye!.. İdi.

Top­lum­sal mu­ha­le­fet, si­ya­sal tem­sil­ci­si ol­ma­sı ge­re­ken mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin çok ile­ri­sin­de saf tu­tu­yor­du.

Bu sü­reç için­de mu­ha­le­fet par­ti­le­ri­nin sür­dür­dük­le­ri si­ya­set, bu hay­kı­rı­şı, “la­ik­li­k” söy­le­mi­nin için­de tut­ma­nın mü­ca­de­le­si­ni ve­ri­yor, stra­te­ji­si­ni tar­tı­şı­yor­du­…

İş­te, kav­ran­ma­sı ge­re­ken öz ve esas, bu te­mel mer­kez­de­di­r…

Tür­ki­ye’nin te­mel me­se­le­si ba­ğım­sız­lık­tı­r…

La­ik­lik, ege­men­li­ğin gök­ten ye­re in­di­ril­me­si ha­re­ke­ti­nin adı­dır.

Dev­le­ti yö­net­me hak ve yet­ki­si­nin Tan­rı’dan de­ğil, halk­tan alın­dı­ğı ger­çe­ği­nin ka­bu­lü­dü­r…

Baş­ka bir de­yiş­le la­ik­lik, mil­li ege­men­li­ğin kay­na­ğı­nın Tan­rı de­ğil, halk ol­du­ğu yö­nün­de­ki ay­dın­lan­mış dü­şün­ce­di­r…

De­mek ki la­ik­lik, mil­le­tin dev­le­te olan ege­men­li­ği­di­r…

Do­la­yı­sıy­la, ba­ğım­sız­lık ol­ma­dan, la­ik­lik ola­maz!..

Ba­ğım­sız ol­ma­yan bir ül­ke­de la­ik bir re­jim ku­ru­la­maz, ku­rul­sa da­hi ya­şa­ya­ma­z…

Hal­kın Dev­let’in yö­ne­ti­mi­ne ege­men­li­ği ise, an­cak ba­ğım­sız­lı­ğı­nı ka­zan­mış bir ül­ke­de ger­çek­leş­ti­ri­le­bi­li­r…

La­ik­lik, ba­ğım­sız­lık ve ege­men­lik kav­ram­la­rı bir­bir­le­ri içi­ne gir­miş, ay­rış­tı­rıl­ma­sı  müm­kün ol­ma­yan de­ğer­ler­di­r…

Do­la­yı­sıy­la,  ba­ğım­sız­lık mü­ca­de­le­sin­den so­yun­du­rul­muş bir la­ik­lik ta­le­bi, top­lum­sal mu­ha­le­fe­tin po­tan­si­ye­li­ni sön­dü­ren, onu sı­fı­ra doğ­ru ite­le­yen müs­ta­kil bir pro­vo­kas­yon­dur.

Tür­ki­ye in­sa­nı  bu tu­za­ğa düş­me­me­li­dir.

Tür­ki­ye’nin top­lum­sal mu­ha­le­fe­ti­ni yön­len­dir­me nok­ta­sın­da gö­rev üst­len­miş ki­şi ya da ku­ru­luş­lar bu tu­za­ğın çu­kur­la­rı­nı ku­le­li adım­lar­la at­la­ma­lı­dır­lar.

Tür­ki­ye’nin mu­ha­le­fet par­ti­le­ri, ik­ti­da­ra mu­ha­lif ol­mak­la de­ğil, çö­züm üret­mek­le ik­ti­dar olu­na­bi­le­ce­ği­ni kav­ra­ma­lı­dır­la­r…

Çün­kü, top­lum­sal mu­ha­le­fe­ti oluş­tu­ran halk sı­nıf­la­rı­nın eko­no­mik ve sos­yal ta­lep­le­ri­nin tem­sil­ci­si olun­ma­dan, on­la­rın ik­ti­da­rı olu­na­ma­z… 

Önceki ve Sonraki Yazılar