E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Söke Nazım İmar Plânı nasıl delindi? 2

 

 

Ünlü yazar Julver, "Aya Seyahat" ve "Denizler Altında Yirmi Bin Fersah" adlı yapıtlarını yazdıkları zaman hayalleri ve tasarımları dar olan, tutucuların hışmına uğramışlardı. Böyle hayal mi olur? İnsan Ay'a nasıl seyahat eder? diyor ve ekliyorlardı. Ay bir nurdur, bu nur insanı yakar ve kavurur. Ama bilim hayallerden yola çıkarak, önce denizaltı gemilerini daha sonra da uzay gemilerini yaparak, bu hayali gerçeğe çevirdi. İsmail Dalgıç’ı ben fazla görmüyorum. Yaşı gereği onun için böyle durumlar normaldir. Benim yadırgadığım onlar değil, teknolojiyi bilenler bile sırf muhalefet olsun, diye eleştiriyorlar. Elbetteki eleştireceğiz. Eleştirmeden iyisini yapmak mümkün değildir. Eleştirmek demek plânı reddetmek demek te değildir. Daha plânın “p”sini tanımadan reddetmek bir yerde bence çok büyük haksızlık olur. Çünkü bu plân çok önemli emek ve mesai harcanarak, hayırlı olması amacıyla yapıldı. Hayra şer katmak ise insafsızlık ve hatta haksızlık olur. Noksan yerler düzeltilir. Eksiklere yeni ekler yapılarak plân geliştirilir. Ama tek bir şey var reddedilemez. Benim kafam almadı, kaldırın bunu rafa denemez.

Şimdi plânın amaçlarını birlikte açıklayalım ve Söke için neler getirir ve neler götürür, onun tartışmasını yapalım. Bizim için bu yöntem daha yararlıdır. Çünkü Söke, coğrafya açısından çok önemli bir konuma sahiptir. Bu konum birçok yerde yoktur. Bunu ilerde plânın stratejik fonksiyonları bölümünde inceleyeceğiz. Zaten bir plân fonksiyonel ve elâstiki değilse belli bir strateji, hedef ve amaç içermiyorsa plân olamaz ve hiç bir işlev ve aksiyon içermez. Biz Sökeliler olarak daha çok bu plânın bu üç boyutunu analiz edip varsa eksikler, bir plân tam kesinleşmeden yararlı görüşlerimizle plana ışık tutmalıyız. Yoksa plânı anlamadan, detaylarını kavramadan eleştirmek hiç bir kimseye yarar getirmez. İşte plân ortada ve analiz ederek görüşlerimizi ortaya koyuyoruz. Siz de yazarak koyun ki, iyiye ve güzele ulaşalım...

PLANIN ÖNEMİ VE BAŞLICA AMAÇLARI;

Söke'yi düzenli, plânlı bir biçimde geleceğe hazırlamak.

Konut alanları ile sanayi alanlarını tesbit ederek, bunlara göre alt yapı ve üst yapı hizmetlerini kurmak.

3) Söke'yi sağlıksız ve başıboş yayılmadan kurtarmak, mevcut araziyi bilinçli bir biçimde kullanmak.

4) Günümüzden en az yüzyıl sonrasına kadar, artacak nüfus oranını da göz önüne alarak bu strateji doğrultusunda plânlamak.

5) Söke'yi bir tarım kenti görüntüsünden kurtarıp, sanayi, ticaret, turizm, kültür, sağlık, eğitim ve sporsal değerlerle donatılmış çağdaş bir kent yapmak.

6) Söke'yi sosyal hizmetler, resmi kurumlar, belediye örgütü, alt yapı, yollar, konut, kentsel ıslah, çevre, tarım, ulaşım ve trafik yönünden birbirine koordineli bir yapıya kavuşturmak. Bunlar arasındaki bağları güçlendirerek, bu kent insanına daha güzel ve yararlı, sağlıklı hizmetler sunarak refaha kavuşturmak.

7) Kentin jeolojik araştırmalarını yaparak, deprem, sel, heyelan ve benzer doğal afetlere karşı maruz kalmamak için yerleşime uygun alanları seçmek, hassas biçimde inceliyerek, plânlayarak halkın hizmetine açmak.

8) Söke'nin jeolojik haritalarını yaparak, halkımıza fay hattı, heyelan, sel baskını olabilecek alanları tanıtmak. Bunların ileride ortaya koyacağı riskleri anlatmak.

9) Söke Nazım İmar Plânı'nın en az gelecek 25 yıla cevap verecek bir yapıya kavuşturulmasını sağlamak.

10) Plânı kişisel çıkarlar, politik kaygılardan korumak ve uygulamalarda buna çok dikkat etmek ve plân yasasına bu koruyucu önlemleri eklemek.

On, maddede genel amaçlarını sıraladığımız, Söke Nazım İmar Plânı gerçekten büyük hedefleri olan bir mega projedir. Biz Sökeliler olarak bu plânı desteklemeli, hedeflerine ulaşmasını sağlamalıyız. Çünkü Söke'nin ve Sökeli'nin geleceği bu plânın başarıya ulaşmasına bağlıdır.

UYGULAMA İMAR PLANI

Ana plân esasları doğrultusunda ortaya konan uygulama plânı ise şu başlıkları içermektedir:

1) Söke kentinin 36 paftadan ibaret olan mevcut uygulama plânları tamamı ile revize edildi.

2) Kentin gelecekteki gelişmesi için toplam 65 paftayı kapsayan yeni imar planı yapıldı.

3) Uygulama planı ile kentin mevcut mahallelerindeki yoğunluklar aza1tıldı. Riskler dikkate alınarak, uyarıcı önlemler alındı.

4) Düzensiz gelişen kenar mahallerin kentsel dönüşümünü sağlayacak bir plânlama yapıldı.

5) Özellikle merkezde olmak üzere bütün alanlarda otopark sorununu çözen bir plân üretildi.

6) Uygulama imar plânları. kentsel tarım esaslarına göre, uygulamanın bütün ayrıntılarını gösleren hassasiyet ve detaylarla hazırlanıp donatıldı.

7) Uygulama plânında yatırım programları ve strateji plânları ile ön-görülen; eğitim, sağlık, spor, sosyal hizmetler, sanayi, ticaret, turizm sektöründeki tüm projelerin yaflama geçirilmesi için uygun alanları ayr›ld›. *** Devam edecek...

Önceki ve Sonraki Yazılar