YARINLAR 11 ARALIK

 

 


Bu­gün 10 Ara­lık Dün­ya İn­san Hak­la­rı Gü­nü. Bu ya­zı­yı  oku­du­ğu­nuz­da  dün ola­cak ya da ön­ce­ki gün. Bu­gü­ne ba­kın. Bu­gün on ara­lık in­san hak­la­rı gü­nün­de, her­kes in­san hak ve öz­gür­lük­le­rin­den dem vu­ra­cak, eşit­lik­çi­li­ği, de­mok­ra­si­yi, ba­rı­şı ön pla­na çı­kar­ta­cak.


Süs­lü söy­lem­ler, nu­tuk­lar, bel­ki de gös­ter­me­lik et­kin­lik­ler­le gün kut­la­na­cak. Dün­ya ti­yat­ro sah­ne­si ola­cak her­kes ken­di­si­ne dü­şen oyu­nu­nu oy­na­ya­cak.


Ya er­te­si gün. Ya­ni 11 Ara­lık ve son­ra­sı. Söy­le­nen­ler unu­tu­la­cak, hak­lar/halk­lar unu­tu­la­cak, ba­rış­tı, kar­deş­lik­ti, eşit­lik­ti unu­tu­la­cak ve yi­ne sa­vaş çığ­lık­la­rı, te­rör, yağ­ma­la­ma­lar de­vam ede­cek.


Uzak ve ya­kın ta­ri­hi­mi­ze bak­tı­ğı­mız­da, kla­sik de­yi­mi ile do­ğu so­ru­nu ne­re­dey­se 800 yıl­dır çö­züm­süz bir şe­kil­de kal­mış­tır. Os­man­lı çok uluş­lu bir im­pa­ra­tor­luk ol­du­ğun­dan do­la­yı, ta­ri­hin en uzun dö­ne­min­de ya­şa­mış an­cak ge­li­şen Dün­ya ve ulus­cu­luk akım­la­rı kar­şı­sın­da var­lı­ğı­nın bi­tir­mek zo­run­da kal­mış­tır.


Genç cum­hu­ri­yet dö­ne­min­de, tek par­ti ik­ti­da­rı, çok par­ti­li dö­ne­me ge­çiş der­ken, do­ğu me­se­le­si yi­ne çö­züm­süz kal­mış ve an­ti­de­mok­ra­tik tu­tum ve uy­gu­la­ma­lar­la so­run gü­nü­mü­ze ka­dar ta­şın­mış­tır.


Bu­gün mev­cut si­ya­si ik­ti­dar, ken­di öz­gür in­si­ya­ti­fi ya da bir ta­kım da­yat­ma­lar­la da ol­sa, or­ta­ya bir açı­lım pla­nı sun­muş an­cak açı­lı­mın ne ol­du­ğu­nu tam ola­rak ken­di­si­de bil­me­di­ği için plan be­lir­siz­lik­ler içe­ri­sin­de top­lu­mun önü­ne atıl­mış­tır. Bu be­lir­siz­lik içe­ri­sin­de mu­ha­le­fet par­ti­le­ri, be­lir­siz­li­ği gi­de­re­cek öne­ri­ler sun­mak ye­ri­ne za­ten be­lir­siz olan açı­lı­mı da­ha be­lir­siz ha­le ge­tir­mek ve iki­ti­da­rı ve mu­ha­le­fe­ti ile si­ya­si rant el­de et­mek için el­le­rin­den ne ge­li­yor­sa yap­mış­lar ve yap­ma­ya de­vam et­mek­te­dir­ler.


Bu ka­os içe­ri­sin­de ki­min ne­yi ne için yap­tı­ğı ya­da yap­ma­ya ça­lış­tı­ğı sis­ler içe­ri­sin­de kal­mış­tır.


Çok geç­me­den, her tür­lü sa­vaş or­ta­mın­dan ve ta­bi­ki ka­ran­lık­tan bes­le­nen bir ta­kım güç­ler in­si­ya­ti­fi eli ge­çir­mek ve asi­met­rik sa­vaş or­ta­mı­nın de­vam et­me­si ve ba­rı­şın yok edil­me­si için fa­li­yet­le­ri­ne baş­la­mış­lar­dır.


So­kak­la­ra ço­cuk­lar, genç­ler sa­lı­na­rak, so­kak­lar mo­lo­tof  ate­şi­ne dö­nüş­tü­rül­müş ve pus­lu ha­va­lar­da kan­lı pu­su­lar or­ta­ya çı­ka­rıl­mış­tır.


Tüm bu ge­liş­me­le­re rağ­men, ik­ti­da­rı ve mu­ha­le­fe­ti ha­len da­ha du­rum­dan si­ya­si rant el­de et­mek için var güç­le­ri ile ça­lış­mak­ta­dır­lar.


Si­ya­si ik­ti­dar, açı­lım yap­mak is­ti­yor ise bu açı­lım öy­le ulu or­ta, halk bir­bi­ri­ne kır­dı­rı­la­rak ya­pıl­maz. Açı­lım ya­pa­cak ise­niz, bu hu­sus­ta, ik­ti­da­rı ve mu­ha­le­fe­ti ile, si­vil top­lum ör­güt­le­ri ve sen­di­ka­la­rı ile ve sa­ir tüm top­lum­sal ke­sim in ön­der­le­ri ile ge­rek­li ve ye­ter­li gö­rüş­me­ler ya­pıl­dık­tan son­ra bir plan da­ire­sin­de iş­le­me ko­nu­lur. Ar­tık bu plan de­mok­ra­si pla­nı ola­ca­ğın­dan top­lu­mun bir ta­kım ke­sim­le­ri kar­şı çık­sa bi­le,meç­lis­te ye­ter­li ço­ğun­luk sağ­la­na­ca­ğın­dan  DE­MOK­RA­Sİ AÇI­LI­MI, YA DA DE­MOK­RA­Sİ EY­LEM PLA­NI YA­DA ADI­NA KÜRT AÇI­LI­MI DE­MEK İS­Tİ­YOR­SA­NIZ KÜRT AÇI­LI­MI FA­Lİ­YE­TE GEÇ­MİŞ OLUR.


Çok iyi bi­li­yo­ruz­ki, in­san­lık ta­ri­hin­de ge­liş­me ba­zen alt­tan yu­ka­rı­ya doğ­ru ve ba­zen­de yu­ka­rı­dan aşa­ğı­ya doğ­ru ger­çek­leş­miş­tir. Bu­nun içe­ri­si­ne in­san hak ve öz­gür­lük­le­ri­de da­hil.


Bil­gi ve kül­tür bi­ri­ki­mi, de­mok­ra­si bi­ri­ki­mi ol­ma­yan top­lum­la­rın her za­man ge­liş­me­den, in­san hak ve öz­gür­lük­le­rin­den ya­na ol­du­ğu söy­le­ne­mez.


Bu ko­nu­ya en gü­zel ör­nek İRAN'dır. Şah dü­ze­ni­ni de­vir­miş an­cak, de­vir­dik­ten son­ra ön­ce dev­rim­ci­le­ri  yok et­miş ve bi­la­he­re da­ha ge­ri bir dü­zen olan is­lam re­ji­mi­ni top­lu­mun önü­ne koy­muş­tur ve top­lu­mun ezi­ci ço­ğun­lu­ğu bu­nu ka­bul et­miş­tir.


Biz­de de, ya­kın ta­ri­hi­miz­de 12 Ey­lül Ana­ya­sa­sı top­lu­mun ço­ğun­lu­ğu ta­ra­fın­dan ka­bul edil­miş­tir.


Şu­nu­da be­lirt­mek ge­re­kir ki,


Si­ya­sal üst ya­pı­yı  be­lir­le­yen eko­no­mik alt ya­pı­dır. Eko­no­mik alt ya­pı dü­zel­til­me­di­ği sü­re­ce si­ya­sal üst ya­pı­da ya­pı­la­cak bir ta­kım iyi­leş­tir­me­ler top­lum­la­rın kur­tu­lu­şu ol­ma­mış­tır. An­cak bu hu­sus ay­rı bir ya­zın ko­nu­su ola­cak ko­nu­dur.


Bu­gün 10 Ara­lık Dün­ya İn­san Hak­la­rı Gü­nü, ya­rın 11 Ara­lık. Bu ik­ti­da­rın ve bu mu­ha­le­fe­tin ol­du­ğu bir ül­ke­de ba­rı­şı et­kin kıl­ma­nın müm­kün ol­ma­dı­ğı an­la­şıl­mak­ta­dır.


Ya­rın ne ola­cak.


ALİ ler gi­de­cek VE­Lİ  ler ge­le­cek. Si­vil top­lum ör­güt­le­rin­de, sen­di­ka­lar­da ve par­ti­ler­de dün ol­du­ğu gi­bi ya­rın­da kol­tuk­lar hep bi­ri­le­rin ya­da bir ta­kım grup­la­rın ki­şi­sel hırs­la­rı­na bı­ra­kı­la­cak, ba­rış is­te­yen­ler , kar­deş­lik is­te­yen­ler ye­ni on ara­lık­la­rı bek­le­ye­cek. 

Önceki ve Sonraki Yazılar