E. TURGUT TEKİN

E. TURGUT TEKİN

Anayasamıza göre Cumhurbaşkanlığı Makamı ve Cumhurbaşkanımız

* Önceki sayıdan devam

 

b) Yürütme alanına ilişkin olanlar:

 

Başbakanı atamak ve istifasını kabul etmek,

 

Başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak ve görevlerine son vermek,    

 

Gerekli gördüğü hallerde Bakanlar kuruluna başkanlık etmek veya Bakanlar kurulunu başkanlığı altında toplantıya çağırmak,

 

Yabancı devletlere Türk Devleti’nin temsilcilerini göndermek, Türkiye Cumhuriyeti’ne gönderilecek yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek,

 

Milletlerarası andlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutalığını temsil etmek,

 

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar vermek,

 

Genelkurmay Başkanını atamak,

 

Milli Güvenlik Kurulunu toplantıya çağırmak,

 

Milli Güvenlik Kuruluna Başkanlık etmek,

 

Başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu kararıyla sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak,

 

Kararnameleri imzalamak,

 

Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebi ile belirli kişilerin cezalarını hafifletmek veya kaldırmak,

 

Devlet Denetleme Kurulunun üyelerini ve Başkanını atamak,

 

Devlet Denetleme Kuruluna inceleme, araştırma ve denetleme yaptırtmak,

 

Yükseköğrenim Kurulu üyelerini seçmek,

 

Üniversite rektörlerini seçmek,

 

c) Yargı ile ilgili olanlar:

 

Anayasa Mahkemesi üyelerini, Danıştay üyelerinin dörtte birini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekilini, Askeri Yargıtay Üyelerini, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Üyelerini, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurul Üyelerini seçmek.

 

Cumhurbaşkanı, ayrıca Anayasada ve kanunlarda verilen seçme ve atama görevleri ile diğer görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.

 

E. Sorumluluk ve sorumsuzluk hali

 

MADDE 105- Cumhurbaşkanının, Anayasa ve diğer kanunlarda Başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları, Başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır; bu kararlardar Başbakan ve ilgili bakan sorumludur.

 

Cumhurbaşkanının resen imzaladığı kararlar ve emirler aleyhine Anayasa Mahkemesi dahil, yargı mercilerine başvurulamaz.

 

Cumhurbaşkanı, vatana ihanetten dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az üçte birinin teklifi üzerine, üye tam sayısının en az dörtte üçünün vereceği kararla suçlandırır.

 

F. Cumhurbaşkanına vekillik etme

 

MADDE 106- Cumhurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar; ölüm, çekilme ve başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır.

 

G. Cumhurbaşkanı Genel Sekreterliği

 

MADDE 107- Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin kuruluşu teşkilat ve çalışma esasları, personel atama işlemleri Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenir.

 

H. Devlet Denetleme Kurulu

 

MADDE 108- İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu ve kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına  bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar.

 

Silahlı Kuvvetler ve yargı organları, Devlet Denetleme  Kurulunun görev alanı dışındadır.

 

Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve diğer özlük işleri, kanunla düzenlenir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar