Aydın Ziraat Odası çiftçinin hakkını Ankara’da arayacak

Aydın Ziraat Odası çiftçinin hakkını Ankara’da arayacak

Ayd›n Ziraat Odas› Eylül Ay› koordinasyon kurulu toplant›s› yap›ld›. Toplant›da kurakl›k dolay›s›yla zor günler geçiren çiftçinin zarar›n›n birinci a€›zdan yetkililere aktar›lmas› için Ayd›n Ziraat Odas› yetkililerinin Ankara'ya gitmesi karlaflt›r›l

Gerçek (haber) Ayd›n Ziraat Odas› Eylül Ay› koordinasyon kurulu toplant›s› yap›ld›. Toplant›da kurakl›k dolay›s›yla zor günler geçiren çiftçinin zarar›n›n birinci a€›zdan yetkililere aktar›lmas› için Ayd›n Ziraat Odas› yetkililerinin Ankara'ya gitmesi karlaflt›r›ld›. Ayd›n Ziraat Odas› Toplant› Salonunda yap›lan toplant› Ayd›n Ziraat Odas› Baflkan› R›za Posac› baflkanl›€›nda gerçekleflti. Toplant›n›n en önemli konusu son zamanlar›n en çok konuflan meselesi olan kurakl›k oldu. Kurakl›€›n üreticilere verdi€i zarar›n en aza indirilmesi için neler yap›lmas› gerekti€inin konufluldu€u toplant›da kurakl›k ve pamuk toplama ücretleriyle ilgili kararlar al›nd›. Toplant›da al›nan kararlarla ilgili bilgi veren Ayd›n Ziraat Odas› Genel Sekreteri Zeki Sar›o€lu, Ayd›n'da 2006-2007 y›l› üretim sezonundaki yetersiz ya€›fllar ve yaz aylar›nda etkili olan yüksek s›cakl›klar›n ürünleri çok fazla etkiledi€ini söyledi. Bu do€rultuda kurakl›ktan dolay› Ayd›nl› üreticinin s›k›nt›s›n› birinci a€›zdan aktarmak için Ankara'ya gitme karar› ald›klar›n› ifade eden Sar›o€lu, "Kurakl›€›n, yetifltiricili€ini yapt›€›m›z baflta incir olmak üzere, zeytin, kestane, pamuk, m›s›r gibi ürünlerdeki olumsuz etkilerini ilgili bakanl›k ve yetkililerine anlatmak ve bu konuda Tar›m ‹l Müdürlü€ü Koordinesinde Pamuk Tar›m Sat›fl Kooperatifi, Pamuk Araflt›rma Enstitüsü ve odam›z temsilcisinin kat›l›m›yla haz›rlanan '2007 y›l›nda Ayd›n ilinde kurakl›€›n tar›ma etkileri' Komisyon raporunu iletmek üzere Ayd›n Ziraat Odalar› baflkanlar› olarak Ankara'ya gidilecek" dedi. Di€er yandan pamuk toplama ücretlerinde birlikteli€i sa€lamak ve muhtemel anlaflmazl›klar› gidermek bak›m›ndan toplant›da baz› kararlar›nda al›nd›€›n› ifade eden Zeki Sar›o€lu, "‹limize d›flardan gelen yat›l› amale için, day› bafl› ücreti dahil olmak üzere 1. ve 2. el pamuk toplama ücreti kilo bafl›na 20 YKr olarak belirlendi. Yerli amale için ise her ziraat odas›n›n kendi bölgesinin flartlar› do€rultusunda de€erlendirme yaparak fiyat belirlemesine karar verildi" fieklinde konufltu. (‹HA)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.