Ertürk esnafın sorunlarını dinledi

Ertürk esnafın sorunlarını dinledi

AK Parti Ayd›n Milletvekili Ahmet Ertürk, Nazilli'de Nazilli Esnaf Odas› Baflkanlar›n›n sorunlar›n› dinledi.

Gerçek (haber) AK Parti Ayd›n Milletvekili Ahmet Ertürk, Nazilli'de Nazilli Esnaf Odas› Baflkanlar›n›n sorunlar›n› dinledi. Çözüm için kald›klar› yerden devam edeceklerini belirten Ertürk, bir çok sorunun de€erlendirmesini yap›lan toplant›da oda baflkanlar› ile birlikte yapt›. Nazilli AK Parti ‹lçe Binas›nda Oda Baflkanlar›n› kabul eden Milletvekili Ahmet Ertürk, ‹l Genel Meclis Üyesi Ahmet Eker, ‹lçe Baflkan› Ali Ertürk ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile baflta Nazilli Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ve Nazilli Esnaf Odalar› Baflkan› Ahmet Güntay olmak üzere 14 oda baflkan›n›n sorunlar›n› dinledi. Baflkan Ahmet Güntay Nazilli'deki esnaf›n kredi takip oranlar›n›n yüksek olmas› nedeniyle yeni kredi kulland›ramad›klar›n› ve bu nedenle finansman s›k›nt›s› çektiklerini belirtti. Güntay "Daha önce verilen kredilerin geri dönmemesi nedeniyle kredi takip oran›m›z yükseldi. Bu nedenle bankalardan kulland›€›m›z krediler durduruldu. Yeni kredi taleplerine cevap veremiyoruz. Esnaf›m›z yüzde 25 oran›nda kredi kullan›m›n› Halkbank'tan yap›yor. Daha önce 25 bin YTL olan kredi miktarlar›n›n 50 bin YTL'ye ç›kmas›n› ve yüzde 13 olan faiz oran›n›n yüzde 9'a çekilmesini istiyoruz. Ayr›ca Halkbank Bölge Müdürlü€ünün Nazilli esnaf›na destek olmas›n›, finansman s›k›nt›m›zda da yard›mc› olmas›n› bekliyoruz" dedi. Kapat›lan Sümerbank Basma Fabrikas›'n›n tekrar tekstil üzerine aç›lmas›n› isteyen Oda Baflkanlar› "Bizler Atatürk'ün eseri olan Nazillimizin simgesi ve gururu Sümerbank›m›z› tekrar hayata geçirmek istiyoruz. Sümerbank tekstil sektörüne tekrar dönerse esnaf›m›z rahatlayacak, d›flar›ya giden tekstil iflçilerimiz geri döneceklerdir. Nazilli'nin emekli kenti olmaktan kurtulup bir an önce eski parlak günlerine dönmesi gerekmektedir. Gerekirse hep birlikte bir kampanya bafllat›p Sümerbank ve Köytafl'a sahip ç›kaca€›z. Esnaf Odalar› olarak bu göreve talibiz. Halkbank'›n bir an önce Köytafl'› sat›fla ç›kart›p fabrikada binin üzerinde hissesi bulunan halk›m›z›n paralar›n› geri ödemesi gerekmektedir. Ayr›ca Üniversite ile birlikte hareket ederek Sümerbank içerisinde tekstil üzerinde fabrika aç›lmas› flartt›r. Nazilli'de tekstil üzerinde yat›r›m yapacak büyük firmalar›n bir an önce yat›r›m yapmaya sevk etmek gerekmektedir" ifadelerine yer verdiler. Baflkanlar›n görüfl ve önerilerinde hakl› oldu€unu belirten Milletvekili Ertürk, ilçenin sorunlar›n› Meclis'e tafl›yaca€›n› söyledi. (İHA)

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.