Esnafın tepkisi sonuç verdi

Esnafın tepkisi sonuç verdi

Gerçek (haber)Söke Denizlililer Derne€i'nin özel bir fuarc›l›k flirketiyle 4-8 Ekim tarihleri aras›nda ilçemizde düzenlemeyi planlad›€› "Söke Denizli Tüketici Günleri" sergisi, Söke esnaf›ndan tepki gelince ertelendi. Düzenlenmesi planlanan serg

ARİF AKÇAY Gerçek (haber) Söke Denizlililer Derne€i'nin özel bir fuarc›l›k flirketiyle 4-8 Ekim tarihleri aras›nda ilçemizde düzenlemeyi planlad›€› "Söke Denizli Tüketici Günleri" sergisi, Söke esnaf›ndan tepki gelince ertelendi. Düzenlenmesi planlanan sergi hakk›nda bilgiler ald›€›m›z Söke Denizlililer Derne€i Baflkan› Ali Sarayköylü gazetemize yapt›€› aç›klamas›nda; "Söke'nin ticari, sosyal, kültürel hayat›na canl›l›k getirmek, Sökeli ve Denizlili ticaret erbaplar›n› tan›flt›rmak, Kufladas›, Didim, Selçuk gibi komflu ilçelerdeki tüketicileri Söke'ye çekebilmek amac›yla bu etkinli€i düzenlemeyi planlad›k. Söke Belediyesi'ne de baflvuruda bulunarak, Belediye Encümeni karar›yla gerekli izni ald›k. Ancak, Sökeli bir grupesnaf›n Belediyeye baflvurarak karfl› ç›kmas›yla etkinli€imizi ileri bir tarihe ertelemek zorunda kald›k. Amac›m›z, yaklaflan Ramazan Bayram› öncesi Söke ve çevre ilçelerden gelecek vatandafllar›n Söke esnaf›ndan al›flverifl yapmalar›n› sa€lamakt›. Etkinlik süresince konserler, defileler, folklor gösterileri düzenleyerek piyasay› canland›rmakt›. Ancak, Sökeli esnaf›m›z bizi yanl›fl anlad›. Genelde Sökeli esnaflar›m›z›n tezgah açarak para kazanmalar›n› aralara da birkaç Denizli firmas› koymay› planl›yorduk. Söke çarfl›s›na hareket getirmeyi istiyorduk, ertelemek zorunda kald›k" dedi. ESNAFLARIMIZ OLUMSUZ ETK‹LEN‹RD‹! Öteyandan bu serginin ertelenmesi iste€i Söke Terziler ve Tuhafiyeciler Odas›'na da ulafl›nca, Oda Baflkan› Salih K›l›ç, dün ö€leden sonra bir grup çarfl› esnaf›yla birlikte ziyarette bulundular. Ziyaret sonras› bilgi ald›€›m›z Oda Baflkan› Salih K›l›ç, "Bayram öncesi böyle bir sergiye esnaflar›m›z karfl› ç›k›nca belediyeye gidip isteklerimizi ilettik. Benim flahsen bu sergiden çarflamba günü haberim oldu. Esnaflar›m›za iletince karfl› ç›kt›lar. Yaklaflan bayram öncesi bu tür sergilerin Sökeli esnaf›m›za ekonomik aç›dan büyük zarar verece€i düflüncesiyle ertelenmesini istedik. Söke çarfl› ekonomisi flu günlerde büyük ölçüde t›kanm›fl durumdayken d›flar›dan gelecek esnaflar›n Söke'de tezgah açmalar›na olumlu yaklaflamazd›k. ‹lerleyen günlerde Söke esnaf›n›n ço€unlukta olaca€› bu tür sergiler düflünülebilir ancak bayram öncesi esnaf›m›za zarar verebilirdi" dedi.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.