Nİ­ÇİN Sİ­YA­SE­TİN İÇİN­DEN ÇI­KA­MI­YO­RUZ?..

 

Çün­kü ül­ke, al­dı ba­şı­nı gi­di­yor.

Ve gö­zü ka­ra, ka­rar­lı ve doğ­rul­tu­su be­lir­gin sap­lan­tı­lı bir gi­diş bu­…

Do­ğu’da Er­me­nis­tan ve İran ile ip­le­ri bi­zim eli­miz­de ol­ma­yan po­li­ti­ka­lar ge­liş­ti­ri­li­yor.

Gü­ney­do­ğu’da olan­la­rın ipi za­ten At­lan­tik öte­si­ne sı­kı sı­kı­ya bağ­lı­… Tür­ki­ye’nin bir ta­şe­ron iş­le­vi için­de sür­dür­dü­ğü si­ya­set ise, di­bi gö­rün­me­yen bir ba­tak­lı­ğın içi­ne her ge­çen gün bi­raz da­ha sü­rük­le­nip du­ru­yor

Gü­ne­yi­miz­de tez­gâh­la­nan Kıb­rıs çö­kün­tü­sü, Tür­ki­ye’nin gü­ven­li­ği­ni cid­di bi­çim­de teh­li­ke­ye so­ka­cak risk­li bir çiz­gi­de hız­la iler­li­yo­r…

Ba­tı kom­şu­muz Yu­na­nis­tan ile olan an­laş­maz­lık­la­rı­mız, Tür­ki­ye’nin çı­kar­la­rı­na en uzak nok­ta­lar­da ger­çek­leş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lan el sı­kış­ma­la­ra doğ­ru emin adım­lar­la yü­rü­tü­yor; yü­rü­tü­lü­yo­r…

An­cak bü­tün bu si­ya­set­le­rin or­tak özel­li­ği;

• Tür­ki­ye’nin ira­de­si dı­şın­da oluş­tu­ru­lan po­li­ti­ka­la­rın, Tür­ki­ye’ye da­ya­tıl­mış ta­li­mat­la­rın­dan iba­ret ol­ma­sı­dır!..

Ame­ri­ka’nın Bü­yük Or­ta­do­ğu Po­li­ti­ka­sı ge­rek­tir­mek­te­… Tür­ki­ye Irak po­li­ti­ka­sı­nı bu yön­de şe­kil­len­di­re­rek, Kürt Açı­lı­mı’nı ha­ya­ta ge­çir­mek­te­dir.

Av­ru­pa Bir­li­ği ve Ame­ri­kan çı­kar­la­rı ge­rek­tir­mek­te­… Tür­ki­ye Er­me­ni Açı­lı­mı’nı  sah­ne­ye koy­mak­ta­dır.

Av­ru­pa Bir­li­ği, Ame­ri­ka ve [özel ola­rak] Yu­na­nis­tan’ın çı­kar­la­rı ge­rek­tir­mek­te­…  Tür­ki­ye Kıb­rıs’tan ta­sı­nı ta­ra­ğı­nı top­la­ma ka­ra­rı ala­rak, Gü­ney böl­ge­si­nin gü­ven­li­ği­ni cid­di bir so­run düz­le­mi­ne ta­şı­mak­ta­dır.

Yu­na­nis­tan’ın çı­kar­la­rı  ge­rek­tir­mek­te­… Ve Tür­ki­ye, kı­ta sa­han­lı­ğı, li­man­la­rın Rum ve Yu­nan ban­dı­ra­lı ge­mi­le­re açıl­ma­sı ta­li­mat­la­rı­nı ye­ri­ne ge­tir­-me­nin, Or­to­doks Ki­li­se­si, Ruh­ban Oku­lu vs ko­nu­la­rın­da­ki mil­li ni­te­lik­li ge­le­nek­sel po­li­ti­ka­la­rı­nı der­hal terk et­me­nin ha­zır­lık­la­rı­nı yap­mak­ta­dır.

Ame­ri­kan Baş­ka­nı  is­te­di­ği di­ye Tür­ki­ye’de “ö­zel ni­te­lik­li­” da­va­lar açı­la­bil­mek­te ve Av­ru­pa Bir­li­ği ta­lep et­ti di­ye, bu da­va­la­rın sey­rü­se­fe­ri Ba­tı em­per­ya­liz­mi­nin gü­dü­mü­ne terk edi­le­bil­mek­te­di­r…

Av­ru­pa Bir­li­ği, ya­sa­la­rı­mı­zın tü­mü­nü ver­di­ği bir ta­li­mat­la [is­te­di­ği gi­bi ve is­te­di­ği yön­de] de­ğiş­tir­te­bil­mek­te­… Ana­ya­sa­mız­dan baş­la­ya­rak tüm hu­kuk sis­te­mi­miz ya­ban­cı ta­li­mat­la­rı uya­rın­ca em­per­ya­liz­min gü­dü­mü­ne so­ku­la­bil­mek­te­di­r…

Tür­ki­ye, özet­le­me­ye ça­lış­tı­ğı­mız bu ola­ğa­nüs­tü “ah­val ve şe­ra­it içi­ne­”  per­va­sız­ca itil­miş ve yu­var­lan­mış du­rum­da­dı­r…

İş­te her sa­bah içi­ne uyan­dı­ğı­mız sa­bah bu ni­te­lik­le­ri ta­şı­mak­ta­dı­r…

İn­san­lar­dan bir kü­çük “gü­nay­dın!” bek­ler­ken, ga­ze­te say­fa­la­rı yü­zü­mü­ze, gü­nün ka­ran­lık ol­du­ğu­nu söy­le­mek­te­… Ve zih­ni­miz, top­lum­sal so­rum­lu­luk­la­rı­mız ve ah­la­ki ko­or­di­nat­la­rı­mız, [gi­de­rek ve mec­bu­ren,] si­ya­se­te ağır­lık ve­ren bir iv­me­nin pe­şin­den se­ğirt­mek­te­dir.

Çün­kü ül­ke­nin nes­nel ko­şul­la­rı, top­lu­mu­mu­zu, kül­tü­rü­mü­zü, iliş­ki­le­ri­mi­zi ve tek tek her bi­ri­mi­zi de­rin­den et­ki­le­yen yo­ğun bir ağır­lık ta­şı­mak­ta­dır.

Son beş yıl için­de yaz­mış ol­du­ğum ya­zı­la­rı­nı göz­dem ge­çi­ri­yo­ru­m… He­men he­men yüz­de 90’ın üze­rin­de ko­nu si­ya­se­t…

Oy­sa, si­ya­set­ten, si­ya­se­tin ge­rek­li kıl­dı­ğı ya­van, nay­lon ve su­re­ta in­san iliş­ki­le­rin­den ol­dum ola­sı uzak dur­ma­ya ça­lış­mı­şım­dı­r… Ama, na­fi­le!..

Bir ço­cu­ğun uçu­ru­ma doğ­ru koş­tu­ğu­nuz gör­se­niz, ne ya­par­sı­nız?..

Meh­ta­bı sey­re­de­rek, ra­kı yu­dum­la­ma­yı bı­ra­kır, var gü­cü­nüz­le yar­dı­ma ko­şar­sı­nı­z…

Ül­ke­miz­de gün, o gün­dür!

Bu ül­ke, uçu­ru­ma doğ­ru sü­rük­len­mek­te ve ina­nıl­maz bir hız­la fe­la­ke­ti­ne doğ­ru koş­mak­ta­dır.

Bu “ah­val ve şe­ra­it için­de­” hiç kim­se, ken­di sır­ça köş­kün­de meşk ede­rek, gül ile bül­bü­lün öy­kü­sü ile avun­mak ay­rı­ca­lı­ğı­na sa­hip de­ğil­di­r… 

Önceki ve Sonraki Yazılar