UNU­TU­LAN BİR SOL VAR

 

 

Sol­ mu, sağ­ mı yok­sa hep­si or­ta yol mu?

İş­te sor­gu­lan­ma­sı ge­re­ken en önem­li so­run­lar­dan bir ta­ne­si de bu­dur. He­le ki se­çim­ler yak­laş­ma­ya gör­sün ki bir de bak­mış­sı­nız ne­re­dey­se bü­tün par­ti­ler ay­nı söz­le­ri ve cüm­le­le­ri ku­rar ol­muş.

Ma­dem he­pi­niz ay­nı amaç uğ­ru­na mü­ca­de­le edi­yor­su­nuz, ni­ye se­çim ya­rı­şı­na gi­ri­yor­su­nuz?

Ya her­kes ken­di ide­olo­ji ve gö­rü­şü­ne gö­re ha­re­ket et­me­li ya da sus­ma­lı di­ye dü­şü­nü­yo­rum.

He­le ki şu an AKP’nin tek­rar mec­li­sin ba­şın­da ol­ma­ma­sı için sol ve sağ par­ti­ler ay­nı tel­den çal­ma­ya baş­la­dı­lar bi­le. Bir fut­bol kar­şı­laş­ma­sın­da tek­nik di­rek­tö­rün sa­ha­da­ki fut­bol­cu­la­ra, ka­nat or­ga­ni­zas­yo­nu ye­ri­ne or­ta­dan hü­cum et­me­le­ri­ni söy­ler gi­bi, ne­re­dey­se tüm sol ve sağ par­ti­ler tek bir ça­tı al­tın­da top­la­na­cak­lar.

Özel­lik­le sol par­ti­ler yan­lış­la­ra mu­ha­lif ol­mak ye­ri­ne, ses­siz kal­ma­yı ter­cih edi­yor­lar.

Sol ev­ren­sel bir ba­kı­şa ve du­ru­şa sa­hip ol­ma­lı, her za­man ile­ri­ci gö­rüş­ler sa­vun­ma­lı, ger­çek­çi ve çağ­daş tüm de­ğer­le­ri, söy­lem­le­ri ve ey­lem­le­ri des­tek­le­me­li­dir.

Bu­gün sol ta­ri­hi­ni in­ce­le­di­ği­miz za­man her za­man ezi­len­le­rin, yok­sul­la­rın, emek­çi­le­rin, hak­sız­lı­ğa ve zul­me uğ­ra­yan­la­rın ya­nın­da du­ran halk­çı kim­li­ğiy­le gö­rü­rüz. Pe­ki şu an gör­dü­ğü­müz tab­lo, siz­ce bir sol mu­ha­le­fe­ti­ mi­dir yok­sa son çır­pı­nış­lar­la bir son­ra­ki se­çim­ler­de halk­tan bel­ki bir oy ala­bi­lir mi­yim dü­şün­ce­si mi­dir onu ayırt et­me­miz ge­rek­mek­te­dir.

Tür­ki­ye’de­ki dev iş­siz­lik tab­lo­su­nu gör­mez­den ge­len, gün geç­tik­çe ar­tan ya­şam stan­dart­la­rı­nın dü­şü­şü­ne ve aç­lık sı­nı­rı­nın 800 YTL'den faz­la ol­ma­sı­na rağ­men ha­la ik­ti­da­ra ve hal­ka se­si­ni du­yu­ra­ma­yan, ül­ke­nin du­ru­mun­la­rıy­la, so­run­la­rıy­la, açı­lım­la­rıy­la,bel­ki ül­ke­nin ka­de­ri­nin olum­suz bir şe­kil­de de­ği­şe­ce­ği­ni an­cak di­ğer mu­ha­lif­ler ka­dar gö­re­bi­len ve bu­nun için da­ha ya­pı­cı hiç­bir şe­ye kal­kış­ma­yan, ül­ke­mi­zin ge­le­ce­ği ko­nu­sun­da çok önem­li bir ko­nu olan, AB ile il­gi­li Tür­ki­ye üze­rin­de oy­na­nan oyun­la­ra kar­şı du­ruş ser­gi­le­me­yen bir sol ben­ce sol de­ğil­dir.

Sol 1961 yı­lın­da İs­met İnö­nü ka­bi­le­sin­de ça­lış­ma ba­ka­nı olan Bü­lent Ece­vit’in iş­çi dos­tu ola­rak anıl­ma­sı­nı sağ­la­yan, 24 Tem­muz 1963 yı­lın­da çı­ka­rı­lan Top­lu söz­leş­me, grev ve lo­kavt ka­nun­la­rı­nın çık­ma­sı­nı sağ­la­mak­tır. Kı­sa­ca­sı Halk­çı­lık­tır, iş­çi dost­lu­ğu­dur, emek­çi­ye ve üre­te­ne des­tek­tir.

So­nuç ola­rak bu­gün, özel­lik­le sol gö­rü­nen par­ti­ler, so­lun ev­ren­sel de­ğer­le­ri­nin çok al­tın­da­dır.

Önceki ve Sonraki Yazılar