SULTAN FATİHİ ANLAMAK

Sultan Fatih’i iyi anlayabilmek için o gencecik yaşta taşıdığı ideallerini, uzak görüşlülüğünü, ilmini ve ihlâsını iyi bilmek lazımdır. Bunca çalışma ve gayretinin neye dayandırdığına iyi bakmak lazımdır.

 

Avni mahlasıyla yazdığı bir gazelinde Sultan Fatih;

İmtisal-i Cahidü fi'llah olubdur niyyetüm

Din-i İslam'un mücerred gayretidür gayretüm

Fazl-ı Hakk u himmet-i cünd-i Ricaullah İle

Ehl-i Küfri serteser kahreylemekdür niyyetüm

Enbiya vü Evliyaya istinadum var benüm

Lütf-i Hakk'dandur heman ümmid-i feth ü nusretüm

Nefs ü mal ile n'ola kılsam cihanda ictihad

Hamdülillah var gazaya sadhezaran rağbetüm

Ey Muhammed mücizat-ı Ahmed-i Muhtar ile

Umarum galib ola A'da-yı dine devletüm " demektedir.

Sadeleştirilmiş şekli;

Niyetim, ALLAH yolunda savaşmaktır

Gayretim yalnız İslam dininin yücelmesidir

ALLAH'ın ve Evliya ordusunun yardımıyla

Küfür Ehlini baştanbaşa kahreylemek niyetim

Peygamberlere ve Velilere dayanmışlığım var benim

ALLAH'ın lütfundandır fetih ümidim ve kuvvetim

Benliğimi ve malımı dünyada feda etsem ne olur?

ALLAH'a hamd olsun, var ALLAH yolunda savaşmaya yüz bin rağbetim

Ey Mehmed ! Ahmed-i Muhtar'ın mucizeleriyle

Umarım galip olur din düşmanlarına devletim "

 

BİR ÖNEMLİ ÖRNEK DAHA

Biz inanıyorduk ki “Gençlik…” sadece yaşa bağlı bir tarif değildir. Yaşın gençlik etkinliklerinde, sayılamayacak kadar özellikleri varsa da esas gençlik, davranışlarının ruhla ilgili olduğudur. Öyle ya, 90 yaşında altı evladı ve torunu ile Medine’den kalkarak at sırtında, deve sırtında iki sefer İstanbul önlerine kadar gelen ve orada şehit düşerek yine oraya defnedilen Eba Eyyup El Ensari hazretlerine (Eyüp Sultan) kim ihtiyar diyebilir ki? Veya hangi genç olduğunu iddia eden kişi, bu zatın yaptıklarını yapmaya güç yetiştirebilir ki?

Bu zatın son demlerinde etrafındakilere vasiyeti; “Ben ölünce cesedimi, düşman içlerine götürebildiğiniz kadar götürün ve oraya defnedin. Zira ben kabrimde, cihad eden atlılarımızın nal seslerini dinlemek istiyorum” demesi ne kadar müthiş bir olaydır.

Eba Eyüp El Ensari, Medine’lidir ve ensardandır (Mekkeli muhacirleri bağırlarına basanlar). Peygamberimiz, Hazreti Ebu Bekir’le Medine’ye hicret edince, Mescid-i Nebevi ve çevresindeki konutlar inşa edilinceye kadar onun evinde misafir kalmıştır. Bedir harbi, Uhut harbi, Hendek harbi ve Mekke’nin fetihleri gibi harplere katılmıştır. Bu harplerde İslam ordusunun bayraktarlıklarını yapmıştır.(r.a)

İleri yaşta olmalarına rağmen, yaşlarına aldırmadan Allah yolunda, hakkı hâkim kılmak için çalışanlara bu mübarek zat, ne güzel bir örnektir.

Eba Eyüp El Ensari, harbin en kızgın noktalarına pervasızca gidiyor. Surlara çıkmak için kızgın yağlar dökülen, rum ateşi atılan ve ok yağmurlarının bulunduğu bölgeye giriyor.

Kendisine; “Ey Peygamberimizin geri bıraktığı emaneti… Lütfen tehlikeli alanlara girmeyiniz. Hem bilmiyor musunuz mu ki ayette; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın buyrulmuyor mu?” diyorlar. O da onlara;

“Evladım… Bu ayet bizim için inmişti…“ diyor ve ilave ediyor.

“Biz bir gazadan (savaştan) dönmüştük. Üzerimizden daha zırlarımızı çıkarmamıştık. Peygamberimiz bizim bir başka gazaya gitmemizi emretti. Biz de kendisine;

Ya Resulallah… Bu mevsim, hurma bahçelerinin altlarının çapalanma mevsimidir. Eğer bu mevsim geçirilirse hurma ağaçları hurma vermezler. Hepimiz açlık çekeriz. İzin verirseniz şimdi ağaçların bakımları meşgul olalım. Bu işler tamamlandığında tekrar emrinizdeyiz, dedik” diyor.

İşte o zaman bu ayet inzal oldu ve bize ihtar etti ki;

“Dünyalık işlerle oyalanacağız diyerek, cihadı terk veya tehir etmeyin ve kendinizi tehlikeye atmayın” buyruldu.

Eğer ben gaza meydanında yapılması gerekenleri yapmaktan kaçınır ve geri çekilirsem asıl o zaman kendimi tehlikeye atmış olurum” diyerek, onlara savaşın kızgın ortamında ders vermiştir.

İşte milli gençlik öyle gençliktir ki, yukarıda verdiğim bu örneklerde olduğu gibi İslam’ı tam ve kâmil manada anlamış ve hayatına tatbik etmektedir.

 

Önceki ve Sonraki Yazılar