Yine prim affı..


Uluslararası Para Fonu Türkiye masası şefi, hükümetin sosyal güvenlik affı ile ilgili uygulamasının üzücü olduğunu belirtti. IMF zaten bu tip yasaların primlerini düzenli ödeyenleri cezalandırıcı bir uygulama olduğunu hatta düzenli ödeyenlerin de nasıl olsa bir af çıkar deyip ödemelerini aksatacağını çok kez belirtti.

 


IMF programı uygulandığı için, her niyet mektubunda af olmayacağı belirtildi. IMF programı biter bitmez hükümet yine af için çalışmalara başladı. 15/05/2008 tarih 5763 sayılı İŞ KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNUN 27. maddesi ile 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici 24 üncü madde eklenmiştir. İlgili kanunun 1 no’lu fıkrasında “Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanların 31/3/2008 tarihine kadar olan prim ve sosyal güvenlik destek prim borçları, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihi takip eden iki ay içinde yazılı olarak başvurulması kaydıyla, bu maddede belirtilen şartlarla peşin veya yirmi dört aya kadar eşit taksitler halinde ödenir.” İbaresi bulunmaktadır.

 

Yine ödemelerin ne şekilde yapılacağı konusu 2. fıkrada açıklanmıştır. Ödemelerin “Peşin ödeme yolunun tercih edilerek borç aslının tamamının ve başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının yüzde onbeşinin başvuru tarihini takip eden bir ay içinde ödenmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının kalan yüzde seksenbeşi terkin edilir.” şeklindedir.


Ödemelerini taksitle yapmak isteyenlerde 3. fıkraya göre “Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, birinci fıkra kapsamına giren borç asıllarına başvurunun yapıldığı ayın sonuna kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümlerine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının; oniki aya kadar taksitlendirmelerde yüzde ellibeşi, oniki ayı aşan taksitlendirmelerde yüzde otuzu terkin edilir ve kalan kısmı borç asıllarına ilave edilerek taksitlendirmeye esas borç hesaplanır. Bulunan bu tutar, taksit süresine bölünmek suretiyle ödenecek aylık taksit miktarı bulunur. İlk taksitin ödeme yükümlülüğü, bu maddeye göre başvurunun yapıldığı ayı takip eden ayda başlar. Başlangıçta taksitle ödeme yolu seçilip daha sonra taksitlendirilen borcun kalan kısmının peşin ödenmek istenilmesi halinde, başlangıçta seçilen taksitlendirme süresine bağlı terkin oranı değiştirilmez.” denilmekte.


Yasa Bağkurlu olanlara sağlık sigortasından yararlanma hakkını getiriyor.


1479 ve 2926 sayılı kanunlar kapsamındaki sigortalılar veya bunların hak sahipleri, hesaplanan toplam borçlarının ilk dört taksitini ödemeleri kaydıyla sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklar.


İçinde bulunduğumuz ekonomik durgunluk döneminde borçlu işveren ve esnaf bu taksitleri nasıl öder o da ayrı bir tartışma konusu. Umarım bu ve bunun gibi yasalara ihtiyacımız olmadan ödemelerimizi düzenli yapabilecek bir ekonomik özgürlüğe kavuşuruz. 

Önceki ve Sonraki Yazılar