YORUMDAN ÇOK UZAK!

 

 

Ne za­man­dır ma­il­le­ri­mi aç­ma­dı­ğı­mı far­ket­tim.

Pos­ta ku­tu­mu in­ce­le­di­ğim­de ma­il­le­rim ve bi­rik­miş ha­ber­le­rin için­de bo­ğu­şur­ken bul­dum ken­di­mi.

Çok de­ğer­li ar­ka­da­şım olan ve yıl­la­rı­nı in­ter­net üze­rin­de araş­tır­ma­lar ya­pa­rak ge­çi­ren de­ğer­li dos­tum Me­tin De­mir­ci­oğ­lu'nun ba­na at­tı­ğı ma­il­de ta­kı­lı kal­dım.

Ya­ni yıl­lar­ca çe­şit­li ya­zı­lar yaz­dım, yıl­lar­ca kö­şe ya­zı­sı ve ki­tap oku­dum ama bir ger­çe­ğin bu ka­dar kı­sa ve açık bir dil­le ya­zıl­mış ha­li­ni oku­ma­dım.

Ta­bi ki­min yaz­dı­ğı ya da ne­re­de ya­yın­lan­dı­ğı ko­nu­sun­da bil­gi bu­la­ma­dım.

In­ter­net­te bir çok fık­ra si­te­sin­de pay­la­şıl­dı­ğı­nı far­ket­tim.

Ben­de is­te­dim ki bu met­ni ay­nen ya­yın­la­ya­rak siz­le­re ulaş­tı­ra­yım.

Dev­let bir gün ge­niş ve boş bir ara­zi­ye ge­ce­le­ri göz ku­lak ola­cak, 500 TL ma­aş­la, bir bek­çi işe al­ma­ya ka­rar ve­rir. Bir sü­re son­ra dü­şü­nü­lür; "Pe­ki ta­li­mat­lar ol­ma­dan bek­çi işi­ni na­sıl ya­pa­cak’’ Bir plan­la­ma bi­ri­mi ku­ru­lur ve plan­la­ma­yı yap­mak üze­re, 750’şer TL ma­aş­la, iki ki­şi işe alı­nır.

Bir sü­re son­ra, ‘’İş­le­ri ya­pıp yap­ma­dık­la­rı­nı na­sıl kon­trol ede­ce­ğiz’’ di­ye dü­şü­nü­le­rek, 1.000’er TL ma­aş­la, iki de­net­men işe alı­nır, bi­ri de­ne­tim ya­par di­ğe­ri ra­por­la­rı ya­zar. Bir sü­re son­ra, "Bun­la­rın ma­aş­la­rı he­sap­la­nıp na­sıl öde­ne­cek ‘’ di­ye tar­tı­şı­lır ve 1.500’er TL ma­aş­la, bir mu­ha­se­be­ci şe­fi, bir ka­tip, bir de is­ta­tik­çi işe alı­nır. Bir sü­re son­ra; ‘’Pe­ki bun­lar­dan kim so­rum­lu ola­cak’’ Di­ye dü­şü­nü­lür ve 5.000 TL ma­aş­lı bir mü­dür ve 3.000’er TL ma­aş­la iki de mü­dür yar­dım­cı­sı işe alı­nır. Bir sü­re son­ra, ül­ke­de eko­no­mik kriz çı­kar ve büt­çe­de­ki mas­raf­la­rı kıs­mak için bek­çi iş­ten çı­kar­tı­lır...

Önceki ve Sonraki Yazılar